Lịch công tác tuần

Liên kết website

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2011 và dự toán ngân sách năm 2012

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011.

I. Thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn ước năm 2011 (chưa kể thu đóng góp, thu vay và tạm ứng ngân sách Trung ương) là 3.195.100 triệu đồng, tăng 2% so dự toán năm và bằng 95,2% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu chủ yếu như sau:
1. Các khoản thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.
Thực hiện 505.000 triệu đồng, đạt 96,2% so dự toán năm và bằng 88,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm nay giảm so với năm trước do một số hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu lớn được thanh khoản thấp nên hụt thu nguồn thuế xuất nhập khẩu; việc xử lý các khoản nợ thuế gặp nhiều khó khăn nguyên nhân số nợ từ lâu, các doanh nghiệp đã giải thể, mất tích, cổ phần hóa ... Tuy nhiên, khoản thu này Trung ương hưởng 100% nên không ảnh hưởng đến nguồn thu NSĐP.

2. Thu nội địa.

Ước thực hiện 2.465.100 triệu đồng (chưa kể thu đóng góp và thu vay, tạm ứng), tăng 2,9% so dự toán năm và tăng 7,2% so cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thực hiện 2.075.100 triệu đồng, tăng 1,4% so dự toán năm và tăng 16,1% so cùng kỳ (trong đó ngân sách tỉnh đạt 99,2% dự toán, ngân sách huyện thành phố vượt 5,3% dự toán). Nếu so sánh chỉ tiêu tăng thu ngân sách 7% (trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu phạt ATGT) theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội thì thu ngân sách nhà nước đạt 94,6% chỉ tiêu dự toán phấn đấu tăng thu. Nếu phân chia theo phân cấp ngân sách địa phương được hưởng thì ngân sách tỉnh mới chỉ đạt 93,3% dự toán, ngân sách huyện thành phố (bao gồm ngân sách xã) đạt 121,69% dự toán.

Nhìn chung, tiến độ thu ngân sách năm 2011 đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, kết quả này thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp đối với công tác thu ngân sách trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Tuy nhiên có sự mất cân đối lớn về mức bình quân thu giữa cấp ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, cụ thể là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn và ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn thu ngân sách địa phương làm ảnh hưởng đến chi cân đối ngân sách địa phương là khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt thấp (91,5%), trong đó, phần ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp mới chỉ đạt 82,2% dự toán năm.
Nguyên nhân số thu từ khu vực này đạt thấp do ảnh hưởng bởi yếu tố lạm phát, giá nguyên vật liệu tăng cao, các doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế triển khai trong Quý 3 năm 2011 của Chính phủ. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là do số hụt thu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung (dự toán giao 233 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% số thu từ khu vực CTN-NQD ngân sách tỉnh được hưởng - tương ứng sản lượng 50 triệu lít/năm nhưng ước thực hiện chỉ đạt 163 tỷ đồng, tương ứng sản lượng 37,5 triệu lít, hụt thu 70 tỷ đồng).
Ngoài ra, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách tỉnh là tiền sử dụng đất đạt thấp, chỉ đạt 150 tỷ đồng, hụt thu so với dự toán (250 tỷ đồng) được HĐND tỉnh giao là 100 tỷ đồng nên ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản đã được bố trí trong dự toán (bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất chi trả nợ các khoản nợ vay, tạm ứng của ngân sách là 146 tỷ đồng, bố trí cho Quỹ phát triển đất 50 tỷ đồng, thanh toán các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh 54 tỷ đồng). Mặc dù các sở, ngành đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất triển khai nhiều biện pháp kiện toàn cơ chế nhằm đẩy mạnh nguồn thu này như điều chỉnh quy chế đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp với sự biến động của thị trường nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu được giao.

3. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Ước thực hiện 75.000 triệu đồng, đạt 125% dự toán (vượt 4,6% so với cùng kỳ).

4. Các khoản ghi thu - ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước.

Ước thực hiện 150.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm. Các khoản thu này chủ yếu được hạch toán vào cuối năm và không ảnh hưởng đến cân đối thu, chi ngân sách địa phương.

5. Thu vay, tạm ứng ngân sách Trung ương.

Ước thực hiện 190.000 triệu đồng, trong đó hạn mức vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam được tăng lên 30.000 triệu đồng để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề của địa phương theo chính sách kích cầu của Chính phủ; tạm ứng tồn ngân Kho Bạc nhà nước được tăng thêm 60.000 triệu đồng khi thanh toán hết khoản nợ đến hạn để đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh (nâng tổng số vốn ứng tồn ngân Kho Bạc nhà nước lên 160.000 triệu đồng).

6. Thu từ nguồn tiền bán trước yến sào.

Thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-CTUBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quản lý, khai thác yến sào tỉnh Bình Định (giai đoạn 2011-2020), đến ngày 31/10/2011, tổng số tiền tạm thu là 60.235 triệu đồng. Trong đó, số tiền tạm thu bán trước yến sào lần 1 là 50% số thu của 10 năm: 56.716 triệu đồng, số lãi tiền gửi phát sinh (từ ngày 26/5/2011 đến 31/10/2011): 3.519 triệu đồng. Số tiền này đã tạm chi hỗ trợ kinh phí bồi thường GPMB cho Quân khu V để thu hồi đất là 55.000 triệu đồng; nộp thuế tài nguyên phát sinh 3.342 triệu đồng; còn lại 1.893 triệu đồng tiếp tục theo dõi để nộp thuế theo quy định.

II. Về chi ngân sách địa phương.

Ước tổng chi ngân sách địa phương (kể cả các khoản chi theo mục tiêu do ngân sách Trung ương hỗ trợ và tạm ứng cho ngân sách địa phương) là 5.331.444 triệu đồng, đạt 118,9% dự toán năm và tăng 44,7% so cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 2.969.230 triệu đồng, đạt 113,2% dự toán năm và ngân sách huyện, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 2.362.214 triệu đồng, đạt 129% dự toán năm.
Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương vượt dự toán giao do một số nguyên nhân như: ngân sách trung ương bổ sung một số khoản chi ngoài dự toán: 455.827 triệu đồng; chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2009, các nguồn chi bổ sung mục tiêu khác (chủ yếu của cấp huyện và cấp xã) và chi từ nguồn tăng thu là 359.760 triệu đồng. Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương đã bám sát dự toán được UBND tỉnh giao và khả năng cân đối ngân sách, cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết theo dự toán được giao. Ngoài ra, địa phương đã tiếp tục thực hiện công tác chi theo hình thức rút dự toán đối với vốn bổ sung cân đối và bổ sung mục tiêu của ngân sách Trung ương đảm bảo các khoản chi lương và chi thường xuyên, cũng như đảm bảo vốn cho các công trình, dự án quan trọng được triển khai thực hiện, trong đó nổi bật nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cụ thể một số khoản chi như sau:

1. Chi đầu tư phát triển.

Ước chi đầu tư phát triển năm 2011 là 1.055.560 triệu đồng, đạt 162,1% so với dự toán và bằng 84,2% cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu vượt dự toán giao là do Trung ương tăng bổ sung mục tiêu từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương và tăng số bổ sung cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP. Một số nội dung chủ yếu như:
- Chi đầu tư từ nguồn vốn đầu tư tập trung trong nước 269.100 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm. Trong đó, chi từ nguồn đầu tư của tỉnh là 161.500 triệu đồng, bao gồm: chi trả tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước; trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trả lãi vay và phí tồn ngân kho bạc 79.413 triệu đồng, thanh toán một số công trình, dự án của tỉnh đã có khối lượng hoàn thành và hạch toán trả lại tiền sử dụng đất do thu hồi đất dự án D3 là 82.087 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 390.000 triệu đồng, đạt 130% dự toán năm, trong đó chi từ tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh là 150.000 triệu đồng (đạt 60% dự toán năm) để trả nợ, lãi vay và thanh toán cho các công trình an ninh quốc phòng đã bố trí trong dự toán; chi từ tiền sử dụng đất ngân sách huyện, thành phố là 240.000 triệu đồng, đạt 240% dự toán.
- Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển 30.000 triệu đồng (đạt 100% dự toán), trên cơ sở phân rã danh mục đầu tư của các huyện, thành phố, UBND tỉnh đã lập đầy đủ thủ tục vay vốn, bố trí kinh phí theo chi tiết danh mục nên kết quả thực hiện đúng tiến độ theo thông báo kế hoạch từ nguồn vốn vay này.

2. Chi thường xuyên.

Chi thường xuyên 2.953.606 triệu đồng, đạt 104,4% so với dự toán năm và tăng 14,4% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng so với dự toán là do nguồn bổ sung mục tiêu của Trung ương cho các nhiệm vụ cấp bách. Trong năm 2011, việc thực hiện dự toán chi đã đi vào nề nếp, tất cả các đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh đã được thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ về tài chính theo quy định của Chính phủ. Các cấp chính quyền đã linh hoạt, chủ động điều hành ngân sách cấp mình để xử lý kịp thời khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra và bảo đảm những nhiệm vụ đột xuất, bức xúc khác. Thực hiện đảm bảo nguồn để chi trả lương theo mức lương tối thiểu chung mới 830.000 đồng/tháng kịp thời cho cán bộ công chức và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc năm 2011 từ ngày 01/5/2011.

3. Chi theo mục tiêu.

Ước thực hiện năm 935.918 triệu đồng, đạt 175,6% dự toán được giao và bằng 321,1% so cùng kỳ. Chi theo mục tiêu vượt dự toán đầu năm vì trong năm được ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu ngoài kế hoạch.

4. Chi đầu tư từ nguồn vốn sổ xố kiến thiết.

Thực hiện 75.000 triệu đồng, đạt 107,1% dự toán năm và tăng 14,7% so với cùng kỳ.

5. Về sử dụng nguồn dự phòng chi ngân sách tỉnh và vay, tạm ứng vốn đầu tư xây dựng và trả nợ vay.

Trong năm, do phát sinh nhiều yêu cầu chi an ninh quốc phòng, phòng chống dịch bệnh và nội dung chi bức xúc khác, UBND tỉnh đã trao đổi với Thường trực HĐND tỉnh chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh là 4.017 triệu đồng (trong đó giao 3.151 triệu đồng cho Sở NN&PTNT để mua vacxin phòng chống dịch lở mồm, long móng và tiêm phòng dịch tả heo; hỗ trợ thiệt hại do bão lũ cho tỉnh Hà Tĩnh 200 triệu đồng, hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh 366 triệu đồng và hỗ trợ huyện Vĩnh Thạnh diễn tập phòng thủ 300 triệu đồng).

    Năm 2011, Bộ Tài chính, KBNN Trung ương và Ngân hàng Phát triển Việt Nam quan tâm cho vay thực hiện chương trình kiến cố hóa 30 tỷ đồng, cho phép tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn tạm ứng tồn ngân KBNN 100 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương thực hiện chi trả nợ vay phần ngân sách 175.700,5 triệu đồng (kế hoạch trả nợ vay năm 2011 là 225.700,5 triệu đồng), chưa thực hiện 50.000 triệu đồng trả nợ vay theo kế hoạch do hụt thu từ nguồn tiền sử dụng đất đã bố trí kế hoạch trả nợ từ đầu năm. Cụ thể việc thực hiện trả nợ cho các nội dung như: trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 26.212,5 triệu đồng, nợ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển 42.566 triệu đồng, nợ tạm ứng và trả phí tồn ngân Kho bạc nhà nước 98.969 triệu đồng và hoàn trả khoản tiền sử dụng đất của doanh nghiệp khi thu hồi đất D3 là 7.953 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm 2011 nếu thanh toán hết khoản trả nợ đến hạn, Bộ Tài chính cho phép tạm ứng TNKB thêm 60.000 triệu đồng (trong hạn mức vay 106.000 triệu đồng) để đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh và vay thêm của NH Đầu tư và phát triển  30.000 triệu đồng để đầu tư dàn đèn chiếu sáng sân bay Phù Cát. Như vậy dư nợ vay của ngân sách tỉnh đến thời điểm 31/12/2011 dự kiến là 266.238 triệu đồng (không kể số nợ khoanh đã được Bộ Tài chính gia hạn 472.500 triệu đồng, gồm Dự án đường ven biển Nhơn Hội-Tam Quan 133.500 triệu đồng và Dự án cầu đường Quy Nhơn-Nhơn Hội 337.000 triệu đồng). Cụ thể: Dư nợ vay của NH Phát triển: 74.925 triệu đồng, của NH Đầu tư và phát triển 30.000 triệu đồng, nợ tạm ứng TNKB 161.313 triệu đồng.

6. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp kiềm chế lạm phát.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2011 về việc tập trung thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu để tập trung kiềm chế lạm phát, Sở Tài chính đã xác định và báo cáo số tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của dự toán 2011 là 32.605 triệu đồng, trong đó các đơn vị khối tỉnh là 11.651 triệu đồng, khối huyện thành phố là 20.954 triệu đồng. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh sẽ quản lý và xem xét bố trí cho các nhiệm vụ an sinh xã hội đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

B. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012.

Đến nay Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chưa ban hành quyết định chính thức về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2012. Vì vậy, trên cơ sở số liệu tại các buổi làm việc với Bộ Tài chính và tình hình thực tế ngân sách địa phương, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị một số nội dung liên quan đến dự toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau:

I.  Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2012.

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước.

Trung ương giao tổng thu NSNN trên địa bàn là 3.304.000 triệu đồng, trong đó: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 684.000 triệu đồng và thu từ nội địa 2.620.000 triệu đồng. Sau khi rà soát nguồn thu của địa phương, khả năng phấn đấu tăng thu ngân sách và kết quả làm việc của các cơ quan tài chính với UBND huyện, thành phố về dự toán ngân sách năm 2012, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách tăng hơn so với dự toán Trung ương giao là 486.000 triệu đồng, cụ thể các khoản tăng thu như sau:  
- Thu nội địa tăng                            :      276.000 triệu đồng
   Trong đó:  + Thu tiền sử dụng đất tăng           :     135.000 triệu đồng
                      + Thu phạt về vi phạm ATGT  :       20.000 triệu đồng
                      + Tăng thu nội địa 5% so với dự toán thu Bộ Tài chính giao          :     121.000 triệu đồng
- Thu xổ số kiến thiết tăng                   :        60.000 triệu đồng
 (Trung ương không giao khoản thu này)
- Ghi thu – ghi chi tăng                      :      150.000 triệu đồng
(Trung ương không giao khoản thu này, tuy nhiên theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu này).
Như vậy, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh như sau :
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.790.000 triệu đồng, bao gồm: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 684.000 triệu đồng, thu từ nội địa: 2.896.000 triệu đồng, thu xổ số kiến thiết: 60.000 triệu đồng và các khoản ghi thu: 150.000 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương.

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương.

Căn cứ dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu, số bổ sung của ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay và nhiệm vụ chi được phân cấp theo quy định, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao tổng chi ngân sách địa phương năm 2012 là 5.282.520 triệu đồng, tăng hơn tổng chi ngân sách do Trung ương giao là 516.000 triệu đồng, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển: 636.100 triệu đồng, tăng hơn mức Trung ương giao là 165.000 triệu đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư xây dựng vốn trong nước: 269.100 triệu đồng, được phân chia cho ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thành phố theo định mức quy định tại Nghị Quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh và quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Trong đó, bố trí trả các khoản nợ vay đến hạn của ngân sách tỉnh là 78.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 335.000 triệu đồng, bao gồm: ngân sách tỉnh 195.000 triệu đồng, ngân sách thành phố Quy Nhơn 20.000 triệu đồng và ngân sách các huyện là 80.000 triệu đồng; Trích lập Quỹ phát triển đất tỉnh theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ 40.000 triệu đồng. Trong đó, phần ngân sách tỉnh phải bố trí trả các khoản nợ vay đến hạn 115.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ vốn vay tín dụng nhà nước (Ngân hàng Phát triển): 30.000 triệu đồng.
Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2012 thấp hơn so với ước thực hiện năm 2011 là do chưa bao gồm chi từ các nguồn năm 2011 chuyển sang và các nguồn khác (đến 30/01 năm 2012 mới xác định được) và số thu tiền sử dụng đất ước thực hiện năm 2011 cao hơn so với dự toán 2012.

b) Chi thường xuyên: 3.534.334 triệu đồng, tăng hơn mức Trung ương giao là 47.300 triệu đồng (do địa phương tăng thu ngân sách nên tăng chi cho một số nhiệm vụ chi mà Trung ương chưa bố trí hoặc bố trí chưa đủ). Trong dự toán chi năm 2012, đã bố trí chi theo mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng. Mặt khác, đối với những chính sách, chế độ chi do tỉnh ban hành không được Trung ương bổ sung, trong điều kiện ngân sách của các huyện, thành phố còn khó khăn nên UBND tỉnh đã dự kiến bố trí bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố với nguyên tắc: bảo đảm đủ kinh phí chi các chính sách, chế độ cho các huyện miền núi; các huyện đồng bằng và thành phố Quy Nhơn được tỉnh hỗ trợ một phần, phần còn lại do huyện, thành phố sắp xếp trong số tăng thu ngân sách của cấp mình.

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.360 triệu đồng, bằng mức Trung ương giao.

d) Dự phòng chi: 116.790 triệu đồng, bằng mức Trung ương giao.

e) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:  58.095 triệu đồng.

g) Chi theo mục tiêu: 725.841 triệu đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 690.236 triệu đồng và ngân sách huyện, thành phố 35.605 triệu đồng (chưa kể chương trình mục tiêu quốc gia; bảo vệ và phát triển rừng bền vững).

2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 60.000 triệu đồng, để chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội theo quy định.

2.3. Các khoản ghi thu – ghi chi: 150.000 triệu đồng được thực hiện theo cơ chế do Trung ương quy định đối với học phí và viện phí.


2.4. Chi đầu tư từ vốn vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 30.000 triệu đồng để đầu tư xây dựng các công trình kiên cố hóa kênh mương…

V. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2012.

1. Về thu ngân sách nhà nước.

- Ngay sau khi triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các sở, ban và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng ngay các biện pháp cụ thể, chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực hiện để phấn đấu thu ngân sách tăng tối thiểu từ 3% - 5% so với dự toán được HĐND tỉnh giao; đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt cho các cơ quan thuộc ngành tài chính, nhất là cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách theo quy định của pháp luật.  
- Về công tác tổ chức, quản lý thu: Cục Thuế chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, các sở, ban, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, các chế độ, chính sách thu của nhà nước, trong đó chú ý các Luật thuế mới ban hành như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế Môi trường, …; phát huy kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kịp thời thu nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ các ưu đãi về thuế. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình chây ì, chậm nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra công tác thu phí, lệ phí, bảo đảm việc thu phí, lệ phí đúng theo quy định của Nhà nước; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND các huyện, thành phố rà soát lại quỹ nhà, đất thuộc cấp mình quản lý để lập phương án sắp xếp phù hợp; trường hợp dôi dư, không cần sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì lập kế hoạch thu hồi để trình cấp có thẩm quyền cho thanh lý, bán nộp ngân sách nhà nước. Khẩn trương tập trung công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư mới để đáp ứng yêu cầu về nhà ở, đất ở cho nhân dân và tăng thu cho ngân sách.
- Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đưa nhanh vào hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có mặt bằng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xem đây là biện pháp lâu dài, cơ bản để tăng thu ngân sách.

2. Về chi ngân sách địa phương.

- Về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2012: Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán ngân sách, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị dự toán cấp I khẩn trương tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng nội dung, trình tự và thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước. HĐND cấp huyện, thành phố khi quyết định dự toán chi ngân sách năm 2012 đối với lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chi sự nghiệp khoa học công nghệ không được thấp hơn mức chi mà HĐND tỉnh đã quyết định cho từng huyện, thành phố. Các lĩnh vực chi còn lại, UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
- Trong năm 2012, việc sử dụng ngân sách phải tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND các cấp quyết định, nguồn thu vượt được dành một phần để bảo đảm thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ, phần còn lại ưu tiên để chi trả các khoản ngân sách nợ và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
- UBND các huyện, thành phố căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi được HĐND tỉnh quyết định phân cấp, tích cực chủ động điều hành ngân sách cấp mình, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, không ỷ lại, trông chờ vào ngân sách cấp trên, trừ những trường hợp thiên tai, lũ lụt,...vượt quá khả năng của ngân sách huyện, thành phố; chủ động dành 50% số tăng thu ngân sách hàng năm để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả lương và phụ cấp cho cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, làng, khu vực kịp thời; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai kịp thời việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, nếu chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước. Các cơ quan tư vấn xây dựng và đầu tư phải thực hiện công tác tư vấn theo đúng tiến độ hợp đồng. Các cơ quan thẩm định cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thiết kế - dự toán bảo đảm đúng thời gian theo quy định.
- Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chế độ công khai ngân sách nhà nước theo quy định và phải báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh.
- Hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn cần tăng cường nhân lực, thực hiện cải cách hành chính trong cấp phát, thanh toán vốn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, tránh tình trạng chậm trễ, làm ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát chi theo quy định và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát của mình.
- Thủ trưởng các cơ quan thanh tra cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thu nộp và sử dụng ngân sách ở các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh để củng cố kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và chi tiêu công quỹ; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận.

 Phòng Tin học

Tin liên quan:

 
  Thứ ba, 30/06/2015

Tin tức nổi bật

Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh

Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung

Hiệu quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong công tác văn thư – Phần mềm Idesk giai đoạn 2010-2015

Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Những sai phạm thường gặp trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Tập huấn phần  mềm quản lý tài sản công Tập huấn phần mềm quản lý tài sản công

Du khảo về nguồn “Hành trình theo chân Bác” năm 2015

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Hình ảnh hoạt động

 

 

Bảng giá đất các năm

» Bảng giá đất 2013 - Tỉnh Bình Định
( 22.02.13 )
» Bảng giá đất 2012 - Tỉnh Bình Định
( 11.04.12 )
» Bảng giá đất 2009 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2010 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2011 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )
» Bảng giá đất 2008 - Tỉnh Bình Định
( 14.07.11 )

Liên kết hữu ích