CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH BẠ EMAIL CỦA CÁN BỘ - CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH

STT Họ và tên Địa chỉ email Chức vụ
I  Lãnh đạo Sở    
1 Lê Hoàng Nghi nghilh@stc.binhdinh.gov.vn Giám đốc
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai maintt@stc.binhdinh.gov.vn Phó giám đốc
3 Nguyễn Văn Hưng hungnv@stc.binhdinh.gov.vn Phó giám đốc
4 Đặng Thu Hương huongdt@stc.binhdinh.gov.vn Phó giám đốc
II Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp hcsn@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Nguyễn Văn Châu chaunv@stc.binhdinh.gov.vn Trưởng phòng
2 Nguyễn Ngọc Thu thunn@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Thọ Lan lanntt@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
4 Nguyễn Quang Dương duongnq@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
5 Lê Thị Thu Hương huongltt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
6 Phan Hoàng Mai maiph@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
7 Lê Quang Nghĩa nghialq@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
8 Trương Thi Thanh Trúc tructtt@stc.binhdinh.gov.vn   Chuyên viên
9 Đinh Thị Thanh Thúy thuydtt@stc.binhdinh.gov.vn   Chuyên viên
10 Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Duyên duyennt@stc.binhdinh.gov.vn  Chuyên viên
12 Nguyễn Thị Nguyên Châu chauntn@stc.binhdinh.gov.vn Cán bộ
III Văn phòng Sở vps@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Lê Thị Bích Thi thiltb@stc.binhdinh.gov.vn Chánh Văn phòng
2 Tô Hiếu Toàn toanth@stc.binhdinh.gov.vn Phó Chánh Văn phòng
3 Huỳnh Thị Hoàng Oanh oanhhth@stc.binhdinh.gov.vn Kế toán
4 Trần Thị Trúc Liên truclientt@stc.binhdinh.gov.vn Văn Thư
IV Phòng Quản lý Ngân sách ns@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Phạm Văn Thành thanhpv@stc.binhdinh.gov.vn Trưởng phòng
2 Phạm Việt Linh linhpv@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
3 Phù Thị Xuân Dương duongptx@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
4 Trần Thị Tú Trinh trinhttt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
5 Nguyễn Thành Luân luannt@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
6 Lê Thị Quyên quyenlt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
7 Nguyễn Hà Nghĩa nghianh@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
8 Đào Thị Yến Nhi nhidty@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
9 Trần Thị Diễm Cúc cucttd@stc.binhdinh.gov.vn Cán bộ
V Phòng TC Đầu tư dt@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Lê Thu Hương huonglt@stc.binhdinh.gov.vn Trưởng phòng
2 Tạ Vương Thảo Dung thiltb@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Ngọc Thành thanhnn@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
4 Đoàn Kim Trọng trongdk@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Minh minhnt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
6 Lê Hồng Duyên duyenlh@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Hằng Nga nganth@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
8 Lê Thị Thu Hiền hienltt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
9 Trương Thị Thanh Tâm tamttt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
VI Phòng TC Doanh nghiệp dn@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Nguyễn Thị Mai Anh anhntm@stc.binhdinh.gov.vn  Trưởng phòng
2 Nguyễn Quang Sáng sangnqt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
3 Trần Thị Quỳnh Như nhuttq@stc.binhdinh.gov.vn Cán bộ
VII Thanh tra Sở tt@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Phan Ngọc Phú phupn@stc.binhdinh.gov.vn Chánh Thanh tra
2
Trương Văn Phương
phuongtv@stc.binhdinh.gov.vn Phó Chánh Thanh tra
3 Phạm Văn Dũng dungpv@stc.binhdinh.gov.vn Phó Chánh Thanh tra
4 Nguyễn Công Danh danhnc@stc.binhdinh.gov.vn Phó Chánh Thanh tra
5 Trần Thanh Phong phongtt@stc.binhdinh.gov.vn Thanh tra viên chính
6 Tôn Đức Thịnh thinhtd@stc.binhdinh.gov.vn Thanh tra viên
7 Hồ Thanh Thủy thuyht@stc.binhdinh.gov.vn   Chuyên viên
8 Đinh Công Hùng hungdc@stc.binhdinh.gov.vn Thanh tra viên
9 Man Thị Quỳnh Na namtq@stc.binhdinh.gov.vn Cán bộ
VIII Phòng Quản lý giá - Công sản vg@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Nguyễn Thanh Tuấn tuannt@stc.binhdinh.gov.vn Trưởng phòng 
2 Võ Thị Linh linhvt@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
3 Trần Thái Dũng dungtt@stc.binhdinh.gov.vn Phó Trưởng phòng
4 Võ Thị Mộng Thu thuvtm@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
5 Mai Thị Quỳnh Giao giamtqt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
6 Nguyễn Lê Như Thủy thuynln@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Thanh Truyền truyenntt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
8 Lê Bá Phúc phuclb@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
9 Lê Trung Hiếu hieult@stc.binhdinh.gov.vn Cán bộ
IX Phòng Tin học và Thống kê th@stc.binhdinh.gov.vn Hộp thư phòng
1 Lâm Vĩnh Hạnh hanhlv@stc.binhdinh.gov.vn Trưởng phòng
2 Hà Phú Cường cuonghp@stc.binhdinh.gov.vn Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Thúy Oanh oanhntt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
X Hộp thư điện tử chung của Sở Tài chính vanphong@stc.binhdinh.gov.vn