Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Ban hành quy chế giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của dnnn và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:04:07, ngày: 11/01/2018 GMT +7


Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Sở Tài chính đã xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý theo ý kiến tham gia của Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3872/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý.
Quy chế kèm theo Quyết định gồm 05 Chương với 23 Điều, quy định Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định thực hiện việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Quy chế này và các quy định riêng của Bộ Tài chính.
Theo Quy chế, UBND tỉnh là chủ thể giám sát, thực hiện các chức năng: giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và DNNN; giám sát thông qua Người đại diện đối với Công ty cổ phần. Còn Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tổng hợp chung và giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Quy chế này. Riêng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ sẽ làm nhiệm vụ trực tiếp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng này.
Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, trên cơ sở các báo cáo định kỳ do các doanh nghiệp xác lập, Sở Tài chính lập và gửi đến UBND tỉnh Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm trước theo các nội dung và mẫu biểu quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Qua đó, UBND tỉnh xem xét và gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm trước cho Bộ Tài chính trước ngày 31/5 hàng năm.
Về giám sát tài chính, Sở Tài chính giúp UBND tỉnh thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại, tổng hợp kết quả giám sát tài chính đối với DNNN; thông qua DNNN thực hiện giám sát gián tiếp đối với các công ty con, công ty liên kết quan trọng của DNNN, giám sát vốn của DNNN đầu tư ra nước ngoài. Giám sát tài chính đặc biệt được thực hiện trong trường hợp DNNN có một trong những dấu hiệu mất an toàn tài chính, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn có liên quan xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp để quyết định đưa DNNN vào diện giám sát tài chính đặc biệt; UBND tỉnh quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với DNNN.
Về đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DNNN, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện việc đánh giá hiệu quả hoạt động và kết quả xếp loại DNNN hằng năm; các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật hàng năm của DNNN đối với lĩnh vực mình quản lý. UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại DNNN và công bố kết quả xếp loại DNNN định kỳ hằng năm.
Về giám sát tài chính đối với Công ty cổ phần có vốn Nhà nước, UBND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thông qua Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty, Sở Tài chính là đầu mối giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo giám sát đối với các công ty cổ phần có vốn nhà nước.
Việc khen thưởng, xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật được thực hiện theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm tài chính 2017. Quy chế này được UBND tỉnh ban hành nhằm cụ thể hoá quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. 
Đây là một công tác quan trọng giúp hoàn thiện cơ chế pháp lý và đẩy mạnh việc triển khai các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành./.

Tải Quy chế này tại đây.

Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng phòng TCDN