Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Bài đăng vào lúc: 13:59:21, ngày: 03/01/2019 GMT +7


Ngày 26/12/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2018 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Trong năm 2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc.
Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2018 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh những kết quả đạt được của năm 2018 nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019, cụ thể:
Công tác chính trị tư tưởng đã được Đảng bộ Sở Tài chính đã quan tâm lãnh đạo thực hiện, toàn thể cán bộ đảng viên đã được học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII), học tập chuyên đề năm 2018. Sau khi học tập, đảng viên đã viết bài thu hoạch. Trong sinh hoạt chi bộ, đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó tập trung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hàng tháng, các đảng viên được sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau học tập, đảng viên, cán bộ và quần chúng trong các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch làm theo, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.
Công tác xây dựng đảng và đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú; kế hoạch sửa chữa các khuyết điểm năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng nghiêm túc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình được phát huy. BCH Đảng bộ đã hoàn thành kiểm điểm năm 2018, các Chi bộ đã thưc hiện việc đánh giá phân loại đảng viên theo đúng quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đúng nội dung, thực hiện đúng thời gian. Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng cương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian. 
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội.
Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Sở Tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các Chi bộ trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019, Đảng bộ Sở Tài chính cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp làm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, trong cán bộ, đảng viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời.
3. Tham mưu điều hành dự toán chi NSNN năm 2019 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. 
4. Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), tập trung triển khai phương án thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, triển khai công tác cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo quy định.
5. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp đối với các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá, các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn NSNN; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công.
6. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật nhà nước, công tác quản lý tài chính nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài chính.
9. Chỉ đạo các Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp theo kế hoạch năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển đảng viên ở các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động năm 2019./.
Toàn cảnh Hội nghị
Đặng Thu Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính