Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Bài đăng vào lúc: 11:17:32, ngày: 17/05/2018 GMT +7


Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tài chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích:

1. Hiệp thương giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.
2. Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.
3. Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời.
4. Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.
5. Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.