Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15602/BTC-NSNN 17/11/2017 CV số 15602/BTC-NSNN - 17/11/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP
13439/BTC-HCSN 06/10/2017 CV 13439/BTC-HCSN - 06/10/2017 v/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
67/2017/TT-BTC 30/06/2017 TT số 67/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 TT 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
7440/BTC-QLCS 06/06/2017 v/v kiến nghị về chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
6695/BTC-KBNN 23/05/2017 V/v hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS
43/2017/TT-BTC 12/05/2017 TT 43/2017/TT-BTC - 12/05/2017 TT quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2840/QĐ-BTC 30/12/2016 QĐ vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí
349/2016/TT-BTC 30/12/2016 hông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020