Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7440/BTC-QLCS 06/06/2017 v/v kiến nghị về chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
6695/BTC-KBNN 23/05/2017 V/v hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS
43/2017/TT-BTC 12/05/2017 TT 43/2017/TT-BTC - 12/05/2017 TT quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2840/QĐ-BTC 30/12/2016 QĐ vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí
349/2016/TT-BTC 30/12/2016 hông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ NSNN thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
18899/BTC-KBNN 30/12/2016 v/v hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN năm 2015
18796/BTC-KBNN 29/12/2016 vv hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 Quy định vv xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017
300/2016TT-BTC 15/11/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
9795/BTC-HCSN 15/07/2016 V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu năm 2016
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến