Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18899/BTC-KBNN 30/12/2016 v/v hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN năm 2015
18796/BTC-KBNN 29/12/2016 vv hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016
319/2016/TT-BTC 13/12/2016 Quy định vv xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017
300/2016TT-BTC 15/11/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
9795/BTC-HCSN 15/07/2016 V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu năm 2016
6889/BTC-NSNN 20/05/2016 v/v xin ý kiến tham gia về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021
58/2016/TT-BTC 29/03/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP.
1553/BTC-CST 28/01/2016 V/v triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước