Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
18030/BTC-KBNN 14/12/2015 Hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg
18410/BTC-NSNN 10/12/2015 v/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương
17672/BTC-NSNN 27/11/2015 v/v sử dụng các nguồn kinh phí để bù đắp hụt thu ngân sách địa phương
14518/BTC-NSNN 16/10/2015 v/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg
8028/BTC-CST 30/06/2015 V/v phí thẩm định thiết kế công trình Xây dựng.
7820/BTC-KTKB 12/06/2015 V/v hướng dẫn phương pháp tạm giữ 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015
3695/BTC-HCSN 20/03/2015 V/v thưc hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị định số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ.
3695/BTC-HCSN 20/03/2015 V/v thưc hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị định số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ.
1708/BTC-QLCS 31/01/2015 V/v báo cáo tình hình QL, sử dụng TSNN và in phiếu xác nhận thông tin trong CSDL