Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4054/BKHĐT-QLĐT 27/06/2014 V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ 63/2014/NĐ-CP
6841/BTC-HCSN 26/06/2014 V/v trích nộp KP công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo
7855/BTC-QLCS 13/06/2014 V/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu TSNN lên Trang thông tin về TSNN.
4717/BTC-QLCS 22/04/2014 V/v chốt dữ liệu trong CSDL quốc gia về TSNN bc QH khóa XIII kỳ họp thứ 7
4575/BTC-ĐT 10/04/2014 V/v thanh toán vốn đầu tư KH năm 2014.
4575/BTC-ĐT 10/04/2014 V/v thanh toán vốn đầu tư KH năm 2014.
4037/BTC-PC 31/03/2014 V/v áp dụng văn bản về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm PL trong lĩnh vực chống BL, GLTM, HG.
2133/BTC-QLCS 09/02/2014 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2014
40/BTC-ĐT 02/01/2014 V/v thời gian thanh toán vốn ĐT niên độ NS năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP.
18097/BTC-QLN 31/12/2013 V/v báo cáo tiếp nhận viện trợ không hoàn lại năm 2013.