Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1438/BTC-QLCS 29/01/2015 V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2015.
288/BTC-QLN 09/01/2015 V/v tăng cường công tác quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
18884/BTC-ĐT 25/12/2014 V/v hướng dẫn việc kéo dài thời gian vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành
18521/BTC-KBNN 19/12/2014 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TANMIS.
18027/BTC-KBNN 11/12/2014 V/v hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS.
178/2014/TT-BTC 26/11/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi
14163/BTC-QLCS 07/10/2014 V/v báo cáo tình hình trang bị quản lý sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
4054/BKHĐT-QLĐT 27/06/2014 V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ 63/2014/NĐ-CP
6841/BTC-HCSN 26/06/2014 V/v trích nộp KP công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo
7855/BTC-QLCS 13/06/2014 V/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu TSNN lên Trang thông tin về TSNN.