Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16950/BTC-TCT 06/12/2013 V/v hướng dẫn theo dõi, tổng hợp tiền phạt VPHC trong lĩnh vực thuế theo TT 153/2013/TT-BTC
16131/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hồ sơ thanh toán vốn ĐT đối với các DA công trình do ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư thực hiện chương trình MTQG XDNT mới gđ 2010-2020
16169/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quôc gia
16169/BTC-ĐT 21/11/2013 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quôc gia
15441/BTC-HCSN 11/11/2013 V/v hướng dẫn điều hành chi NSNN năm 2013.
14733/BTC-QLCS 30/10/2013 V/v bán hóa đơn bán TS tịch thu, sung quỹ NN cho tổ chức bán đấu giá DN
12461/BTC-KBNN 18/09/2013 V/v hướng dẫn các vướng mắc nghiệp vụ trong quá trình triển khai TABMIS.
12067/BTC-HCSN 10/09/2013 V/v điều hành chi NSNN năm 2013.
11546/BTC-QLCS 29/08/2013 V/v hướng dẫn hoạch toán hao mòn TSCĐ và thống nhất số liệu trong phần mềm QL ĐK TSNN.
2321/BTC-QLCS 20/02/2013 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2013