Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
99/2012/TT-BTC 19/06/2012 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013.
68/2012/TT-BTC 26/04/2012 QĐ đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên CQNN.
17068/BTC-QLCS 15/12/2011 HD bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện theo NQ số 11/CP
14355/BTC-QLCS 26/10/2011 HD mua sắm tài sản theo NQ11-CP