Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2321/BTC-QLCS 20/02/2013 V/v hướng dẫn mua sắm TS từ nguồn NSNN năm 2013
152/BTC-HCSN 05/01/2013 V/v XD dự toán, sử dụng và thanh quyết toán KP lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
17024/BTC-ĐT 06/12/2012 V/v hướng dẫn thanh toán vốn các DA ĐT thuộc chương trình MTQG 2012
99/2012/TT-BTC 19/06/2012 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013.
68/2012/TT-BTC 26/04/2012 QĐ đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên CQNN.
17068/BTC-QLCS 15/12/2011 HD bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện theo NQ số 11/CP
14355/BTC-QLCS 26/10/2011 HD mua sắm tài sản theo NQ11-CP