Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
119/STC-NS 18/01/2012 Về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2012,
70/QĐ-UBND 08/01/2012 vv ban hành CT hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2015
1829/STC-NS 01/09/2011 V/v BC công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011
1455/STC-NS 20/07/2011 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
865/STC-NS 11/05/2011 Về việc thực hiện NĐ số 22,23/2011/NĐ-CP; QĐ 471/QĐ-TTg
58/UBND-TC 10/01/2011 Về việc thực hiện công khai đối với các cấp ngân sách và chế độ báo cáo
1667/STC-NS 17/08/2010 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán NS nhà nước năm 2010