Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2771/STC-QLNS 06/11/2018 Cv số 2771/STC-QLNS ngày 06/11/2018 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 218/2016/TT-BTC
2633/STC-QLNS 24/10/2018 Cv số 2633/STC-QLNS ngày 24/10/2018 V/v lấy ý kiến Dự thảo bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020
2359/STC- QLNS 28/09/2018 CV số 2359/STC-QLNS - 28/09/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
2285/STC-QLNS 21/09/2018 Cv số 2285/STC-QLNS - 21/09/2018 V/v phối hợp báo cáo tình hình sử dụng vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
2244/STC-QLNS 18/09/2018 CV số 2244/STC-QLNS - 18/09/2018 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
2104/STC-QLNS 31/08/2018 CV 2104/STC-QLNS - 31/08/2018 V/v chuẩn bị một số nội dung liên quan đến tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
2016/STC-QLNS 21/08/2018 Cv số 2016/STC-QLNS ngày 21/08/2018 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh
1674/STC-QLNS 12/07/2018 Cv số 1674/STC-QLNS ngày 12/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019-2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ
1485/STC-QLNS 20/06/2018 Cv số 1485/STC-QLNS ngày 20/06/2018 v/v báo cáo dư nợ, lập kế hoạch giải ngân và trả nợ nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
1461/STC-QLNS 18/06/2018 Cv số 1461/QLNS ngày 18/06/2018 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến