Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị công bố Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính.

Bài đăng vào lúc: 08:20:17, ngày: 02/11/2018 GMT +7


Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Tài chính tổ chức hội nghị để công bố Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính.
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi công bố Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính. Theo đó, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của Sở Tài chính sau khi sắp xếp, kiện toàn có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 07 Trưởng phòng và không quá 12 Phó trưởng phòng; cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ: 43 người (chưa bao gồm số tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021). Cơ cấu phòng chuyên môn nghiệp vụ không quá 07 phòng, bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, phòng Quản lý ngân sách, phòng Quản lý giá và công sản, phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, phòng Tài chính đầu tư và phòng Tài chính doanh nghiệp -Tin học (thành lập mới trên cơ sở hợp nhất phòng Tài chính doanh nghiệp và phòng Tin học và Thống kê). Việc thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 còn 61 biên chế, giảm 7 biên chế so với năm 2015, đạt tỉ lệ 10,29%.
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính công bố Quyết định

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính đồng thời cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức của Sở cùng chia sẻ, góp ý xây dựng trong quá trình sắp sếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để cùng Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.    
Quang cảnh Hội nghị

Huỳnh Thị Hoàng Oanh – Văn phòng Sở