1. QĐ số 1592/QĐ-UBND - 11/05/2016 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết
2. QĐ số 1052/QĐ-UBND - 01/04/2016 của UBND tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết  tại đây
3. Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 v/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính BĐ dưới hình thức "Sao y bản chính". Xem chi tiết tại đây
4. Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 8/10/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây
5. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Căn cứ theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/09/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính). Xem chi tiết

 
 
STT Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực: Quản lý giá
1  Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính. Tải về tại đây  Xem chi tiết                
2  Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính. Tải về tại đây
3  Hiệp thương giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Tải về tại đây
4  Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Tải về tại đây
II. Lĩnh vực: Quản lý công sản
1  Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
2  Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
3  Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
4  Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tải về tại đây
5 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tải về tại đây
6 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước. Tải về tại đây
7 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư. Tải về tại đây
8 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Tải về tại đây
III. Lĩnh vực: Đầu tư
1  Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Tải về tại đây
IV. Lĩnh vực: Tin học và thống kê tài chính
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tải về tài đây

***Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Xem tại đây
1  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
2  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
3  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
4  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
5 Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
6  Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
V. Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
1  Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. Tải về tại đây