- QĐ số 915/QĐ-UBND ngày 23/03/2018 của UBND tỉnh vv Công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 552/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh vv Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết

- QĐ số 4975/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 vv Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 1592/QĐ-UBND - 11/05/2016 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết
- QĐ số 1052/QĐ-UBND - 01/04/2016 của UBND tỉnh về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xem chi tiết  tại đây
- Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 v/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính BĐ dưới hình thức "Sao y bản chính". Xem chi tiết tại đây
Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 8/10/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây
- Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Căn cứ theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 17/09/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính). Xem chi tiết
 
STT Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực: Quản lý giá
1  Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính.  Xem chi tiết  . Tải về              
2  Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính. Xem chi tiết   Tải về
3  Hiệp thương giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Tải về tại đây
4  Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Tải về tại đây
II. Lĩnh vực: Quản lý công sản
1  Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
2  Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
3  Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh. Tải về tại đây
4  Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tải về tại đây
5 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tải về tại đây
6 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước. Tải về tại đây
7 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư. Tải về tại đây
8 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Tải về tại đây
9 Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời.  Tải về tại đây
10 Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ. Tải về tại đây
11 Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tải về tại đây
12 Mua quyển hóa đơn. Tải về tại đây
13 Mua hóa đơn lẻ. Tải về tại đây
14 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Tải về tại đây 
III. Lĩnh vực: Đầu tư
1  Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Tải về tại đây
IV. Lĩnh vực: Tin học và thống kê tài chính
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tải về tài đây

***Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Xem tại đây
1  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
2  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây
3  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
4  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). Tải về tại đây 
5 Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
6  Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).Tải về tại đây
V. Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
1 Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem chi tiết tại đây
2 Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem chi tiết tại đây
3 Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con Xem chi tiết tại đây
4 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xem chi tiết tại đây
5 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Xem chi tiết tại đây
6 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
7 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
8 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
9 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Xem chi tiết tại đây
10 Thủ tục báo cáo định kỳ Xem chi tiết tại đây
11 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước Xem chi tiết tại đây
12 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Xem chi tiết tại đây
13 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực Xem chi tiết tại đây
14 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Xem chi tiết tại đây
15 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường Xem chi tiết tại đây
16 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Xem chi tiết tại đây
17 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ Xem chi tiết tại đây
18 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Xem chi tiết tại đây
19 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản Xem chi tiết tại đây
20 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển Xem chi tiết tại đây
21  Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương Xem chi tiết tại đây