QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2017. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2016. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 628/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 320/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây