Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

QĐ số 4705/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây
 
STTTiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file
 
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20192019Biểu số 46/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B46-TT343-52
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 47/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B47-TT343-52
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 48/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B48-TT343-52
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20192019Biểu số 49/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B49-TT343-52
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192019Biểu số 50/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B50-TT343-52
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192019Biểu số 51/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B51-TT343-52
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 52/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B52-TT343-52
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 53/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B53-TT343-52
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20192019Biểu số 54/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B54-TT343-52
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 55/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B55-TT343-52
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 56/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B56-TT343-52
12Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 57/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B57-TT343-52
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 58/CK-NSNN1/7/20194705/QĐ-UBND1/7/2019DT-2019-N-B58-TT343-52

QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 628/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 320/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2014của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây   
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến