Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

Dự toán ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh.  Xem chi tiết    Phụ lục
 
STTTiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file

 
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20192019Biểu số 33/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B33-TT343-52
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 34/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B34-TT343-52
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 35/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B35-TT343-52
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20192019Biểu số 36/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B36-TT343-52
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192019Biểu số 37/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B37-TT343-52
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192019Biểu số 38/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B38-TT343-52
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 39/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B39-TT343-52
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 40/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B40-TT343-52
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20192019Biểu số 41/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B41-TT343-52
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 42/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B42-TT343-52
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 43/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B43-TT343-52
12Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 44/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B44-TT343-52
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 45/CK-NSNN12/4/20183049/STC-QLNS12/4/2018DT-2019-N-B45-TT343-52
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến