QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2017. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây

Kết quả thẩm tra, trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước năm 2015

QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2016. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2012. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 320/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây  

QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2013. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 628/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến