- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của QĐ số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của TTCP. Xem chi tiết.    Tải về

- Công văn số 4750/STC-QLNS ngày 26/12/2016 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mục tiêu, tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 4542/STC-QLNS ngày 14/12/2016 V/v  góp ý dự thảo một số Tờ trình, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 3972/STC-GCS ngày 10/11/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 3255/STC-GCS ngày 20/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 2804/STC-QLNS ngày 17/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí. Tải về
- Công văn số  2738/STC-TCDN ngày12/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Xem chi tiết.   Tải về

- Cv số 6889/BTC-NSNN ngày 20/5/2016 v/v xin ý kiến tham gia về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017. Xem chi tiết. Tải về
 
- V/v  góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2017 - 2020 (công văn số 1676/STC-NS ngày 25/05/2016 của Sở Tài chính) :
+ Tờ trình: Xem chi tiết
+ Nghị Quyết: Xem chi tiết