-  Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Xem chi tiết

- Nội dung cuộc họp ngày 31/03/2017 (theo giấy mời số 124/GM-STC ngày 27/03/2017 của Sở Tài chính) . Xem chi tiết

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của QĐ số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của TTCP. Xem chi tiết.    Tải về

- Công văn số 4750/STC-QLNS ngày 26/12/2016 v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mục tiêu, tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 4542/STC-QLNS ngày 14/12/2016 V/v  góp ý dự thảo một số Tờ trình, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tải về    Phụ lục kèm theo

- Công văn số 3972/STC-GCS ngày 10/11/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 3255/STC-GCS ngày 20/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan đơn vị. Tải về

- Công văn số 2804/STC-QLNS ngày 17/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí. Tải về
- Công văn số  2738/STC-TCDN ngày12/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý. Xem chi tiết.   Tải về

- Cv số 6889/BTC-NSNN ngày 20/5/2016 v/v xin ý kiến tham gia về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017. Xem chi tiết. Tải về
 
- V/v  góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương, giai đoạn 2017 - 2020 (công văn số 1676/STC-NS ngày 25/05/2016 của Sở Tài chính) :
+ Tờ trình: Xem chi tiết
+ Nghị Quyết: Xem chi tiết