QĐ số 63/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2015. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 159/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2014. Xem chi tiết tại đây

QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2013. Xem chi tiết tại đây 

QĐ số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 V/v công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2012. Xem chi tiết tại đây