- Thông báo về việc tìm đối tác mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần (có các văn bản kèm theo). Xem chi tiết tại đây

- Phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016 - 2020) của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Xem chi tiết
- Công khai thông tin tài chính năm 2016
          + Công khai Danh sách doanh nghiệp được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp tính tới thời điểm 31/12/2016;
          + Công khai báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
          + Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2016 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước.
 (03 Phụ lục và 05 BCTC kèm theo). Xem chi tiết

- Công khai một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính 5 năm (năm 2016 - năm 2020) của 03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông Kôn. Xem chi tiết

- Công khai kết quả hhoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2015 

- QĐ số 1488/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 làm cơ sở đánh giá và xếp loại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

QĐ số 1482/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 vv giao KH tài chính và tỷ suất lợi nhuận trên vốn NN năm 2014 cho các công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

QĐ số 986/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 vv phê duyệt KH sx năm 2014 của công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 12/07/2016  Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015