- Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các CTy TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết
- Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của 05 Doanh nghiệp Nhà nước, cụ thể: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Xem chi tiết


Kết quả đăng ký tham gia đấu giá CP của Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. Xem chi tiết

Công bố thông tin định kỳ năm 2018 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định:
+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (giai đoạn 2014-2016);
+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017;
+ Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017;
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017;
+ Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017.
Xem chi tiết tại đây
- Công bố thông tin định kỳ năm 2018 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định:
+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm 2015-2017;
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017;
+ Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017.
Xem chi tiết tại đây

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý Sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn.  Xem chi tiết  

- Công khai Thông tin về thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP  
1. Thông báo số 21/TB-QĐTPT ngày 08/8/2017 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc tìm đối tác mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.       
2. Tóm tắt thông tin về Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.         
3. Thông tin về cổ phần thoái vốn phần vốn do Nhà nước sở hữu tại PISICO do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cung cấp.
4. Văn bản số 4035/UBND-TH ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh và văn bản số 2126/STC-TCDN ngày 01/8/2017 của Sở Tài chính về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP; Công văn số 4318/UBND-TH ngày 14/8/2017 và Công văn số 2259/STC-TCDN ngày 11/8/2017 của Sở Tài chính về việc Giải thích nội dung cam kết của nhà đầu tư khi mua cổ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (PISICO).
5. Giấy đăng ký mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.
6. Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại PISICO và các tài liệu kèm theo (Đơn đăng ký tham giá chào giá cạnh tranh; Giấy ủy quyền; Dự thảo Hợp đồng đặt mua cổ phần).  Xem tất cả tại đây

- Công khai thông tin tài chính năm 2016 của các Doanh nghiệp. Có 3 biểu mẫu kèm theo 

- QĐ 1913/QĐ-UBND - 31/05/2017 v/v phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xép loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý đối với Quỹ Đầu tư phá triển tỉnh năm 2016. Xem tại đây

- QĐ1921/QĐ-UBND - 31/05/2017 v/v Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016.  Xem tại đây

- QĐ số 1429/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh  v/v phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 để tìm căn cứ đánh giá và xếp loại của các CTy TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết

- QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh  v/v Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (năm 2016 - năm 2020) của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Xem chi tiết

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2016 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước 
          - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; xem chi tiết
          - Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.xem chi tiết

- Thông báo về việc tìm đối tác mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần (có các văn bản kèm theo). Xem chi tiết tại đây

- Phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính 5 năm (2016 - 2020) của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Xem chi tiết
- Công khai thông tin tài chính năm 2016
          + Công khai Danh sách doanh nghiệp được giao quản lý và phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp tính tới thời điểm 31/12/2016;
          + Công khai báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
          + Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2016 của 05 Doanh nghiệp Nhà nước.
 (03 Phụ lục và 05 BCTC kèm theo). Xem chi tiết

- Công khai một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính 5 năm (năm 2016 - năm 2020) của 03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Quy Nhơn, Hà Thanh và Sông Kôn. Xem chi tiết

- Công khai kết quả hhoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2015 

- QĐ số 1488/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 làm cơ sở đánh giá và xếp loại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

QĐ số 1482/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 vv giao KH tài chính và tỷ suất lợi nhuận trên vốn NN năm 2014 cho các công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ

QĐ số 986/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 vv phê duyệt KH sx năm 2014 của công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 12/07/2016  Phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến