- QĐ số 2579/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết