- V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018. Xem chi tiết    Thuyết minh

- Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2018 (công văn số 2442/STC-QLNS ngày 08/10/2018). Xem chi tiết

- Công khai  tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công văn số 1637/STC-QLNS ngày 05/07/2018) Xem chi tiết Thuyết minh

- Công khai tài chính 3 tháng đầu năm 2018 (Công văn số 753/STC-QLNS ngày 04/04/2018) . Xem chi tiết

- QĐ số 2579/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017. Xem chi tiết

- Công văn số 3276/STC-QLNS ngày 27/11/2017] V/v công khai tài chính năm 2017 (thu chi 2017). Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến