- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. Xem chi tiết

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 04/05/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết