- QĐ 02/QĐ-STC ngày 02/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ 353/QĐ-STC ngày 27/12/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 336/QĐ-STC ngày 10/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 309/QĐ-STC - 20/11/2018] QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định.  chi tiết

- QĐ số 268/QĐ-STC ngày 09/10/2018 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QĐ số 166/QĐ-STC ngày 12/07/2018  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

-  Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định (công văn số 2602/UBND-TH ngày 14/05/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 04/05/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến