- Công khai i tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công văn số 1637/STC-QLNS ngày 05/07/2018) Xem chi tiết Thuyết minh

-  Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định (công văn số 2602/UBND-TH ngày 14/05/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. Xem chi tiết

- QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

- Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 04/05/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. Xem chi tiết