Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Phổ biến hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020

Bài đăng vào lúc: 11:32:43, ngày: 31/07/2017 GMT +7


Triển khai thực hiện Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018-2020. Tham dự Hội nghị có Trưởng phòng TC-KH các đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh; Trưởng phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị liên quan.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị, giới thiệu một số nội dung cần lưu ý trong việc xây dựng dự toán NSNN năm 2018
và lập kế hoạch – tài chính NSNN 03 năm 2018-2020

Mục tiêu xây dựng dự toán NSNN năm 2018 sau khi loại trừ yếu tố tăng, giảm do thay đổi chính sách, dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu XSKT) bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12-14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017 và dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017.
    Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2018:
- Dự toán thu NSNN năm 2018 cần lưu ý các quy định điều chỉnh chính sách theo lộ trình tiếp tục ảnh hưởng tới số thu NSNN năm 2018 và các quy định dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, áp dụng trong năm 2018.
- Các khoản thu phí, lệ phí nộp ngân sách và  để lại theo quy định:
+ Các đơn vị và các địa phương ước số thu phí, lệ phí thực hiện năm 2017, dự kiến những yếu tố tác động đến số thu năm 2018 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực, cụ thể theo từng khoản thu phí, lệ phí (số thu, số được để lại chi theo chế độ chi tiết các lĩnh vực chi tương ứng, số nộp NSNN).
+ Đối với các khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và Lệ phí), không là chỉ tiêu giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị, địa phương, nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan có thẩm quyền giám sát theo quy định. Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn từ nguồn thu này và các khoản thu khác được để lại chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.
 
Đồng chí Phạm Văn Thành – Trưởng phòng QLNS hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018

•    Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2018:
- Xây dựng dự toán chi ĐTPT: 
Dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN cần chi tiết theo các lĩnh vực chi phù hợp với quy định của Luật NSNN và sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên: (i) Bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; (ii) vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư PPP; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; (iii) chỉ bố trí cho các dự án khởi công mới nếu còn nguồn và đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định...
- Xây dựng dự toán chi thường xuyên:
Căn cứ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 xây dựng dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, đảm bảo đúng chính sách, chế độ và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thương xuyên NSNN năm 2017, trong đó cần lưu ý:
+ Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và lập kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2018-2020, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương cần phải chủ động kiểm tra, rà soát đầy đủ các chế độ, chính sách đang thực hiện và các chế độ, chính sách mới do Chính phủ, Bộ, ngành trung ương có liên quan đến cơ quan, địa phương mình trong thời gian đến để tính toán, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.
+ Các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; giảm tần suất và tiết kiệm tối đa kinh phí tổ chức lễ hội, nhất là lễ hội có quy mô lớn, hội thảo, khánh tiết… sử dụng ngân sách; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công.
Đồng chí Nguyễn Văn Châu – Trưởng phòng TC-HCSN hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh lập dự toán NSNN năm 2018

•    Lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020:

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng dự toán NSNN năm 2018, căn cứ các chỉ tiêu phát triển KT-XH 05 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu trong thời gian 03 năm 2018-2020 của tỉnh, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020 theo Nghị định 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ tài chính và Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC.
Một số hình ảnh Hội nghị:


                                
Thái Công Luận  - Phòng QLNS