Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính Bình Định triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2016

Bài đăng vào lúc: 15:53:51, ngày: 20/04/2016 GMT +7


Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, thời gian hiệu lực từ ngày 10/4/2016. Đây trở thành cơ sở pháp lý để triển khai việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian tới.
 
            
Các ngành họp bàn triển khai mua sắm tập trung tại Sở Tài chính Bình Định

Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung - hướng đi mới trong mua sắm tài sản công 
Thời gian qua, việc mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo phương thức mua sắm phân tán, đây là phương thức truyền thống và có nhiều hạn chế vì chi phí cao do mua sắm nhỏ lẻ và gây khó khăn trong việc giám sát, kiểm soát việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước. 
Theo đó, việc triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên sẽ khắc phục được những hạn chế còn tồn tại trong phương thức mua sắm phân tán, góp phần tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, khắc phục được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế, không hiệu quả; theo đó việc mua sắm được chuyên nghiệp hóa, công khai, minh bạch. 
Công tác triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
Để triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định, ngày 15/04/2016, Sở Tài chính đã chủ trì, tổ chức họp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Kho bạc nhà nước tỉnh để đề xuất hướng triển khai xây dựng nội dung mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm 2016 làm cơ sở để báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.
         
Ông Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt một số nội dung quy định cơ bản tại các Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg, Thông tư 34/2016/TT-BTC, Thông tư số 35/2016/TT-BTC và đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến các ngành thống nhất để triển khai việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của các ngành, cuộc họp đã đi đến thống nhất một số nội dung cơ bản để trình UBND tỉnh quyết định về:
- Danh mục tài sản mua sắm tập trung 
- Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung
- Thời hạn đăng ký mua sắm tập trung và thời hạn tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung./.
 
Hình ảnh tại cuộc họp
Phòng Quản lý Giá - Công sản.