Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính tỉnh Kom Tum và Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đến thăm và trao đổi về nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách; quản lý giá và công sản với Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 14:24:54, ngày: 02/03/2017 GMT +7


Vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Kom Tum và Đắk Nông đã đến thăm và trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về quản lý tài chính, ngân sách; quản lý giá và công sản với Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 
Sở Tài chính tỉnh Bình Định rất hoan nghênh 02 Đoàn công tác của 02 Sở Tài chính đến thăm và làm việc tại cơ quan.
   
Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Kom Tum vào ngày 17/02/2017, Sở Tài chính tỉnh Bình Định trao đổi một số nội dung công việc đã và đang thực hiện về công tác quản lý tài chính các cơ quan hành chính sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập như: tình hình và kết quả triển khai xác định giá trị tài sản để giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; các bước triển khai chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính từ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ sang Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Qua đó, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã nêu những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập tại các cơ quan, đơn vị ở địa phương và Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 02 Nghị định nêu trên.
 Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định tiếp đón Đoàn công tác của Sở Tài chính tỉnh Kom Tum
 
Về công tác quản lý ngân sách nhà nước: Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã chia sẻ kinh nghiệm khai thác, vận hành thu, chi ngân sách trên hệ thống Tabmis; truy xuất, phân tích, đánh giá báo cáo thu, chi ngân sách định kỳ hàng tháng, quý, năm và công tác tổng quyết toán NSĐP trên hệ thống Tabmis.
Ngoài ra, để đảm bảo công tác thu tại địa phương được kịp thời, chính xác, các cơ quan tài chính tỉnh Bình Định (Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước) đã thực hiện công tác phối hợp thu với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 và Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng Cục Thuế - Tổng Cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại.
 
Lãnh đạo phòng QLG và CS trao đổi nghiệp vụ về chuyển đổi cơ chế từ phí chuyển sang giá với Sở Tài chính tỉnh Kom Tum 

Lãnh đạo Sở Tài chính Bình Định đã đưa đoàn công tác của hai tỉnh đến tham quan và trao đổi nghiệp vụ trực tiếp với các cán bộ, công chức ở phòng chuyên môn thuộc Sở.
Đến thăm và làm việc vào ngày 22/02/2017, đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm tài sản của nhà nước theo phương thức tập trung.
 
Sở Tài chính tỉnh Bình Định rất hoan nghênh Đoàn công tác của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đến thăm và làm việc tại cơ quan.
    
Làm việc với Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã giới thiệu Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định và các văn bản của Sở Tài chính hướng dẫn về công tác này. Qua thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đã góp phần thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công, cụ thể là năm 2016 đã tiết kiệm cho ngân sách là 477 triệu đồng.
    Qua hai ngày làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định, trên tinh thần giao lưu học hỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, 02 đoàn công tác Sở Tài chính của hai tỉnh Kon Tum và Đắk Nông đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tập thể Lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã giúp cho 02 đơn vị có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách nhà nước. Đồng thời, đại diện Lãnh đạo 02 đơn vị đã mời Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến thăm và giao lưu tỉnh Kon Tum và Đắk Nông trong thời gian gần nhất./.
 
Huỳnh Thị Hoàng Oanh - Văn phòng Sở