Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tập huấn lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Bài đăng vào lúc: 08:15:49, ngày: 02/11/2018 GMT +7


Trong 02 ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2018,  Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp lập kế hoạch tài chính – ngân sách  nhà nước 3 năm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 05 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính  hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, tại buổi tập huấn giảng viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản sau:
Khái quát về những khái niệm cơ bản, đặc điểm, tác dụng của kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm và mối quan hệ giữa kế hoạch đó với kế hoạch tài chính 05 năm và dự toán ngân sách hàng năm. 
Hướng dẫn chi tiết cơ quan quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư cấp tỉnh về quy trình, biểu mẫu, nội dung báo cáo và phương pháp phân tích trong kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước tỉnh.
Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho các đơn vị dự toán cấp I ở trung ương và địa phương, bao gồm việc tính toán chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới, cân đối nhu cầu chi trong trần chi tiêu được thông báo…..
Ảnh: thảo luận tại buổi tập huấn
    
Thông qua hướng dẫn của giảng viên, thảo luận nhóm và các bài tập thực hành, học viên tham gia tập huấn đã hiểu rõ hơn sự cần thiết của lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm và sử dụng chúng nhằm tăng cường tính chiến lược trong các quyết định về quản lý tài chính ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trần Thị Tú Trinh - Phòng QLNS