Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tham luận về đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại đơn vị.

Bài đăng vào lúc: 11:43:42, ngày: 13/04/2017 GMT +7


Ngày 07/04/2017 Sở Tài chính đã tham dự và trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị “ Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức tại Hội trường Khách sạn Quy Nhơn.
Về dự Hội nghị có Đồng chí Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND và hơn 50 đại biểu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Đồng chí Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trình bày báo cáo tham luận về “Về đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định”.
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Báo cáo tham luận

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Với chức năng, nhiệm vụ trên, Sở Tài chính có mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và cá nhân. 
Việc hoàn thành nhiệm vụ của Sở Tài chính sẽ có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan. Nhận thức điều này nên trong những năm qua Sở Tài chính luôn xác định việc đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải phấn đấu thực hiện. 
Trên cơ sở chủ trương của Đảng và Nhà nước xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX thông qua Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001 - 2010); thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC giai đọan 2016-2020, Sở Tài chính đã quán triệt và triển khai nghiêm túc đến cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo như: hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; quy chế luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; quy chế giải quyết công việc theo cơ chế “ một cửa” của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy chế làm việc; sắp xếp, bố trí, sử dụng và quản lý CBCC theo danh mục vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính; quy chế quản lý và sử dụng Văn phòng điện tử liên thông.
Ngoài ra, hàng năm cũng đã ban hành kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện cũng như tuyền truyền, phổ biến công tác CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan được biết và thực hiện.
Trong những năm qua, trên cơ sở phân cấp, phân quyền của Trung ương, Sở Tài chính luôn quan tâm, đề xuất cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thể chế về lĩnh vực tài chính, ngân sách của địa phương nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cũng như hoàn thiện các chính sách, chế độ tạo điều kiện cho các đơn vị hưởng kinh phí từ ngân sách thực hiện tốt công tác quản lý tài chính và phòng chống tham nhũng. Cụ thể, năm 2016 đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành hơn 30 văn bản QPPL về tài chính, ngân sách, quản lý giá và công sản, tài chính doanh nghiệp,.. Ngoài ra, thường xuyên rà soát, hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhằm phát hiện những quy định chồng chéo, hết hiệu lực hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của tỉnh.
Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và phát triển tỉnh nhà nói riêng. Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, Sở Tài chính đã tăng cường các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ năm 2016, Sở Tài chính đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4 lĩnh vực: cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách; đăng ký giá, kê khai giá; thẩm tra dự toán các đơn vị khối tỉnh; cung cấp các đoạn mã nhập Tabmis của các chủ đầu tư. Từ đó, đã nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan. Đồng thời, thông qua việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ cá nhân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi với chất lượng tốt hơn, giảm thời gian đi lại cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Mặt khác, đội ngũ cán bộ tại bộ phận thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến tuy kiêm nhiệm nhưng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giao tiếp tốt. Vì vậy, trong thời gian qua chưa xảy ra trường hợp trễ hẹn phải xin lỗi các cá nhân, tổ chức.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc là một nhiệm vụ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. 
Trong những năm qua, Sở Tài chính đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành tại cơ quan. Từ năm 2012 đến nay, 100% văn bản đến và đi được lưu chuyển trong Hệ thống Văn phòng điện tử (trừ văn bản mật); Lãnh đạo Sở thực hiện bút phê và chuyển văn bản trên hệ thống (từ ngày 01/4/2016 đã thực hiện liên thông văn bản điện tử trong toàn tỉnh). Đồng thời, song song với việc thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Kết quả năm 2016: Sở Tài chính tỉnh Bình Định được Cục Tin học và Thống kê của Bộ Tài chính xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index Finance 2016) là 7/63 ở Khối Tài chính; xếp thứ 3/63 tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số ngân sách (theo Công văn số 16343/BTC-THTK ngày 15/11/2016 của Cục Tin học và Thống kê). Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 (theo Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 07/02/2017) có 06/6 nhóm tiêu chí đạt mức tốt.
Những thành tích đạt được trong thời gian qua là kết quả của việc vận dụng kiến thức chuyên môn một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn công việc và sự nổ lực không ngừng của Ban lãnh Sở cũng như toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan cùng hợp lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao, trong đó có công tác cải cách hành chính.
Những kinh nghiệm về đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan:
- Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Lãnh đạo Sở được phân công cụ thể theo lĩnh vực và theo phòng chuyên môn nên trong công tác chỉ đạo, điều hành đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Mặt khác, Ban lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận trong giải quyết, xử lý công việc chung của cơ quan. 
Các phòng chuyên môn luôn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Sở cũng như phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng trong cơ quan một cách hiệu quả. Vì vậy, hầu hết các công việc đều xử lý không chậm trễ theo quy định.
- Trong quản lý, điều hành công việc, Lãnh đạo Sở Tài chính đã làm việc dân chủ, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao (dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm). Tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, cá nhân đóng góp trong phương thức điều hành công việc và các mặt công tác khác thông qua các cuộc họp trực báo hàng tháng, họp đột xuất để từ đó có phương pháp, cách thức điều chỉnh việc quản lý, điều hành phù hợp với thực tế công việc. 
- Tăng cường công tác chỉ đạo kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân nhũng nhiễu, gây chậm trễ trong giải quyết công việc cho các cá nhân, đơn vị; khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành công việc.
- Công khai, dân chủ mọi hoạt động của cơ quan như: thực hiện nâng lương trước thời hạn; công tác khen thưởng; chế độ đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật,.. 
- Thường xuyên điều chuyển nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như nâng cao trình độ năng lực chuyên môn và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ chú trọng đến tỉ lệ nữ và cán bộ trẻ theo từng nhóm tuổi (tỉ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm 13% tổng số CBCC); quan tâm khen thưởng đối tượng là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã động viên tinh thần cho những công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm qua thực tiễn công việc về đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, Sở Tài chính đề xuất các biện pháp nhằm tiếp tục, duy trì thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian đến theo lộ trình của Chính phủ và của tỉnh, cụ thể như sau:
1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của cơ quan, đặc biệt là công tác CCHC. 
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH hiện nay. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trong cán bộ, công chức.
3. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, trong đó ứng dụng có hiệu quả Văn phòng điện tử liên thông, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
4. Công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; thi đua, khen thưởng; nâng lương trước thời hạn. 
5. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL, các thủ tục hành chính (đặc biệt đơn giản hóa thủ tục hành chính) thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật mới.
6. Thường xuyên cải tiến trang thông tin điện tử của cơ quan, đưa các thủ tục hành chính, các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của cơ quan để các cá nhân, tổ chức, đơn vị được biết. Đồng thời, tăng cường các tin, bài viết về hoạt động của cơ quan, ngành để trang thông tin được phong phú, đa dạng về hoạt động.
Nội dung tham luận của Sở Tài chính về đổi mới phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả công tác tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã được Giám đốc Sở trình bày và chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực hiện công tác này trong những năm qua đã được các đại biểu tham dự Hội nghị đồng tình và thống nhất cao./. 
                            
Toàn cảnh Hội nghị

Lê Thị Bích Thi - Chánh Văn phòng Sở