Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh

Bài đăng vào lúc: 15:15:25, ngày: 26/07/2018 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 162/TB-UBND ngày 23/7/2018 về việc bổ sung danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/7/2018, Sở Tài chính ban hành Thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 188/TB-STC với nội dung cụ thể như sau:
1. Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá phải thực hiện theo biểu mẫu Phụ lục số 4 tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính theo hình thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại website: http:2. Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá khi điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó thì có quyền gửi thông báo mức giá theo biểu mẫu Phụ lục số 5 tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Trường hợp cộng dồn các lần điều chỉnh tăng, giảm giá liên tục theo hình thức gửi thông báo mức giá trên mà vượt mức 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó thì tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá theo biểu mẫu tại Điểm 1 của Thông báo này và gửi về Sở Tài chính theo hình thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Không được áp dụng mức giá kê khai hàng hóa, dịch vụ trước ngày thực hiện kê khai giá theo quy định.
3. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định thì các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.
Thông báo số 188/TB-STC ngày 25/7/2018 của Sở Tài chính nhằm hướng dẫn cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý giá và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.

Điều này góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác kê khai giá và tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý chặt chẽ công tác quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.
Các phụ lục kê khai giá kèm theo