Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Toàn văn nội dung các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Bài đăng vào lúc: 16:00:17, ngày: 06/09/2017 GMT +7


DANH SÁCH
Các văn bản Luật và Nghị quyết được thông qua tại 
kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

I. Thông qua 12 Luật, bao gồm
1. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
2. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thông qua ngày 20/6/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
3. Luật Cảnh vệ được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
4. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
5. Luật Trợ giúp pháp lý được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
6. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước được thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
7. Luật Du lịch được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
8. Luật Thủy lợi được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
9. Luật Chuyển giao công nghệ được thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
10. Luật Đường sắt được thông qua ngày 16/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
11. Luật Quản lý ngoại thương sắt được thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
12. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

II. Thông qua 12 Nghị quyết, bao gồm 
1. Nghị quyết số 45/2017/QH14 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016".
2. Nghị quyết số 44/2017/QH14 của Quốc hội: Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
3. Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội: Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020.
4. Nghị quyết số 40/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 
5. Nghị quyết số 39/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.
6. Nghị quyết số 37/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.
7. Nghị quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
8. Nghị quyết số 36/2017/QH14 của Quốc hội: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
9. Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
10. Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội: Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.
11. Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.
12. Nghị quyết số 35/2017/QH14 của Quốc hội : Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018./.

Xem chi tiết tại http: