Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. (Lúc 17:26:06, ngày: 03/05/2018 GMT +7)

- Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương năm 2017. Xem tại đây  Tải về - Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 06 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây. Tải về