Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. (Lúc 17:26:06, ngày: 03/05/2018 GMT +7)

Công khai thông tin về nợ của chính quyền địa phương. Xem tại đây