Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Cổ phần hóa DNNN tỉnh Bình Định về đích sớm một năm

Bài đăng vào lúc: 10:55:07, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Cổ phần hoá là một chủ trương lớn, một giải pháp quan trọng tạo chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở nước ta. 

       Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình cổ phần hoá DNNN được thể hiện cụ thể trong chỉ đạo thực hiện ở từng thời kỳ, giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Quá trình đó được khởi đầu từ Nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khoá VII (tháng 12/1991) cho phép làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành Công ty cổ phần. Đến Nghị quyết Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ khoá VII: thí điểm việc bán một phần cổ phần, cổ phiếu của một số DNNN cho các tổ chức và cá nhân ngoài doanh nghiệp. Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 17/03/1995 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới để phát huy vai trò Nhà nước: tuỳ theo tính chất loại hình DNNN mà tiến hành bán một tỷ lệ cổ phần cho cán bộ công nhân viên ... và cá nhân ngoài doanh nghiệp. Đến Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (tháng 7/1996) của Đảng; Thông báo số 63-TB/TW ngày 04/04/1997 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội IX (tháng 4/2001) của Đảng và đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khoá IX (tháng 8/2001).

      Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Nghị định nhằm xác định cụ thể các bước đi, phương thức tiến hành cổ phần hoá DNNN. Các văn bản ban hành của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành theo hướng càng về sau có lợi cho người lao động kể cả về quyền mua cổ phần cho đến các chế độ được hưởng khi người lao động nghỉ việc. Nhờ đó, mà tiến trình cổ phần hoá đã đạt những kết quả khả quan.

       Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đồng thời phát huy những kinh nghiệm có được trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cổ phần hóa DNNN và đạt được một số kết quả nhất định.

Tính đến tháng 11/2014, toàn tỉnh đã thực hiện xong công tác cổ phần hóa tại 44 đơn vị. Đây là kết quả hết sức khả quan so với tình hình chung về cổ phần hóa trong toàn quốc.

      Tiếp tục thực hiện chủ trương cổ phần hóa DNNN, trong năm 2014 UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa tại 06 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cổ phần hóa lần này tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động công ích (03 doanh nghiệp thành phố Quy Nhơn: Công ty TNHH Môi Trường đô thị; Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị; Công ty TNHH sửa chữa đường bộ); các doanh nghiệp phục vụ Miền núi (02 doanh nghiệp: Công ty TNHH Tổng hợp Vân Canh và Công ty TNHH Tổng hợp Vĩnh Thạnh) và Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định. Với tính chất đặc thù như vậy nên kết quả hoạt động SXKD hàng năm đạt thấp, nhà nước phải thực hiện bù lỗ cho doanh nghiệp, đây là nguyên nhân làm cho việc thu hút mua cổ phần của các nhà đầu tư đạt thấp. 

       Xác định được khó khăn trong cổ phần hóa đối với các DNNN trong năm 2014, UBND tỉnh đã có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, ban hành kế hoạch và tiến độ thời gian cho từng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Nhờ đó mà đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa cho 06/06 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Các doanh nghiệp đã thực hiện xong công tác bán đấu giá cổ phần ra ngoài doanh nghiệp và bán cổ phần ưu đãi cho người lao động (trừ Công ty TNHH Cấp thoát nước Bình Định phải bán qua Sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh). Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần tại Công ty TNHH Môi Trường đô thị Quy Nhơn, các doanh nghiệp còn lại sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần trong tháng 12/2014. 

       Như vậy, so với phương án tổng thể về sắp xếp DNNN giai đoạn 2012-2015 DNNN tỉnh Bình Định đã được Chính phủ phê duyệt thì Bình Định hoàn thành công tác cổ phần hóa  trước 01 năm và xong toàn bộ lộ trình cổ phần hóa DNNN của tỉnh. 
                                                                  
Lê Trung Hậu – Trưởng phòng TCDN