Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công tác thanh tra tài chính năm 2018

Bài đăng vào lúc: 08:11:56, ngày: 30/11/2018 GMT +7


Trong năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính là 06 cuộc, thông qua công tác thanh tra cho thấy về cơ bản các cơ quan, đơn vị được thanh tra chấp hành dự toán ngân sách được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ, sử dụng kinh phí tiết kiệm và có hiệu. Tuy nhiên, có một số  đơn vị được thanh tra còn mắc phải những sai phạm như: quy chế chi tiêu nội bộ quy định chưa chặt chẽ; tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ chưa đúng với quy định; quản lý, sử dụng không đúng tính chất các nguồn kinh phí, phổ biến là việc lạm chi từ nguồn kinh phí không tự chủ cho các nội dung chi lẽ ra phải chi từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; lập chứng từ kế toán và hạch toán kế toán chưa đảm bảo đúng theo quy định; chưa kê khai và nộp đúng, đủ vào ngân sách nhà nước các khoản thuế phải nộp theo quy định, ... Tổng số tiền kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách nhà nước là 2.421,12 triệu đồng.
Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài chính đã phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật của địa phương quy định không còn phù hợp với thực tiễn hoặc chưa ban hành kịp thời các định mức kinh tế kỹ thuật, qua đó đã kiến nghị các cơ  quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới các chế độ chính sách và các định mức kinh tế kỹ thuật như:
- Kiến nghị sửa đổi Quyết định số 24/2009/QĐ-UBNDngày 21/7/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định;
- Kiến nghị ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ban hành theo Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 06/9/2017 và hướng dẫn thực hiện đúng quy định.
- Kiến nghị rà soát, sửa đổi một số nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn vướng mắc, không phù hợp với thực tế tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
                                                                            
THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH