Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám khóa XII

Bài đăng vào lúc: 14:14:01, ngày: 03/01/2019 GMT +7


Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 27/12/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính. 
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên cơ quan được nghe đồng chí Lê Hoàng Nghi phổ biến những nội chính của Nghị quyết số 37-NQ/TQ, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí đánh giá, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế,… tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.
Nội dung Quy định số 08-QĐi/TW, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.
Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc phổ biến. Ban Chấp hành Trung ương đưa ra năm quan điểm về phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đưa ra một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển và ven biển; Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hoà giữa bảo tồn và phát triển; Bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; Nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương xác định ba khâu đột phá về phát triển kinh tế biển và bảy nhóm giải pháp thực hiện.
Đồng thời đề nghị các Chi bộ ngay sau học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xây dựng chương trình hành động của mình phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ được giao. Theo đó, đối với Nghị quyết số 36-NQ/TW, cần tập trung vào những vấn đề liên quan đến quy hoạch; thu hút nhà đầu tư lớn; cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước phát triển ngành kinh tế biển để đảm bảo năng lực cạnh tranh. Đối với Kết luận số 37-KL/TW, các Đảng bộ, Chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu sâu những nội dung được đưa ra, đặc biệt là những đánh giá về những tồn tại, hạn chế. Đối với Quy định số 08-QĐi/TW, cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung xây và chống của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, các Đảng bộ, Chi bộ phải gắn việc nêu gương với chương trình kiểm tra, giám sát và đưa ra các tiêu chí cụ thể để thực hiện đánh giá vào cuối năm. Qua đó, tạo sức mạnh, tinh thần chung trong việc thực hiện các quy định của Đảng./.
Toàn cảnh Hội nghị

Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính