Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bài đăng vào lúc: 17:07:33, ngày: 18/08/2017 GMT +7Chiều này Ngày 18/8/2017, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  và đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở báo cáo truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
 
Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

 
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở
Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua hội nghị này, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
   

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng ủy Sở Tài chính đề nghị đối với đảng viên, cán bộ, công chức cần tích cực nghiên cứu, vận dụng tốt vào lĩnh vực công tác của mình, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu cấp ủy  phải thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy về thực hiện nghị quyết. Gắn việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của cấp ủy với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để có liên hệ tự kiểm điểm về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này./.