Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bài đăng vào lúc: 15:12:29, ngày: 22/12/2017 GMT +7


Ngày 22/12/2017, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính.
Hội nghị đã được quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội. Trọng tâm có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.
    Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở  và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Tài chính dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các Chi bộ cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề trong các kỳ họp, liên hệ với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi cũng dành thời gian phân tích đặc thù của cơ quan tài chính trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức.
 

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Lê Hoàng Nghi yêu cầu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị có bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân