Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bài đăng vào lúc: 09:20:53, ngày: 08/08/2016 GMT +7


Ngày 29/7/2016, Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 70 cán bộ, đảng viên công tác tại Sở Tài chính.
Ảnh: Toàn thể Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Ảnh: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính giới thiệu ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay".
Nội dung Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới (1986-2016); Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015). Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 3 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.