Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Bài đăng vào lúc: 07:40:12, ngày: 30/12/2016 GMT +7


Chiều 23/12, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại trụ sở Sở Tài chính, Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo và trực tiếp phổ biến, quán triệt tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Hoàng Nghi chỉ rõ: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, chống lại tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra nghiêm trọng. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và đối phó với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động.
 
 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
 
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW; những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý về công tác tài chính và thảo luận, thống nhất giải pháp nhằm thực hiện tổt Nghị quyết số 04-NQ/TW./.