Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Bài đăng vào lúc: 11:13:21, ngày: 22/01/2018 GMT +7


Ngày 19/01/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị
 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc.
Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh những kết quả đạt được của năm 2017 nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018, cụ thể:
          Công tác chính trị tư tưởng đã được Đảng bộ Sở Tài chính đã quan tâm lãnh đạo thực hiện. Tất cả đảng viên đã được học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, năm, sáu của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII), học tập chuyên đề năm 2017. Sau khi học tập, đảng viên đã viết bài thu hoạch. Trong sinh hoạt chi bộ, đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó tập trung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hàng tháng chỉ đạo các Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh vào sinh hoạt gắn với nhiệm vụ được giao. Sau học tập, đảng viên, cán bộ và quần chúng trong các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch làm theo, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 và cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Công tác xây dựng đảng và đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú; kế hoạch sửa chữa các khuyết điểm năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kế hoạch giải quyết các vấn đề hạn chế nổi cộm của Đảng bộ năm 2017; thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2017 để nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng nghiêm túc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình được phát huy. Đảng ủy đã hoàn thành kiểm điểm năm 2017, các Chi bộ đã thưc hiện việc đánh giá phân loại đảng viên theo đúng quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường. Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Sở Tài chính đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đúng nội dung, thực hiện đúng thời gian. Bên cạnh đó Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng cương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian. Qua kiểm tra và giám sát, 24 đảng viên được kiểm tra và giám sát đều chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội; Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ Sở Tài chính có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các Chi bộ trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
          Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018, Đảng bộ Sở Tài chính cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý tài chính.
Hai là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Ba là tham mưu điều hành dự toán chi NSNN năm 2018 chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi khi có nguồn tài chính đảm bảo.
Bốn là triển khai thực hiện tốt Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, mặt hàng bình ổn giá (xăng dầu, khí, điện, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dịch vụ sự nghiệp công,...) theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018
Năm là tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Tập trung triển khai phương án thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần nắm giữ cổ phần chi phối.
Sáu là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN.
Bảy là đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành; tập trung quyết toán những công trình chuyển tiếp từ năm 2016 sang, quyết toán kịp thời các công trình đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;
          Tám là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật nhà nước, công tác quản lý tài chính nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;
Chín là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cải cách tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực quản lý tài sản.
Mười là chỉ đạo các Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp theo kế hoạch năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển đảng viên ở các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động năm 2018.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính