Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Một số giải pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Bài đăng vào lúc: 09:27:15, ngày: 23/01/2017 GMT +7


Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn :         6.128,6 tỷ đồng, trong đó:

+ Thu nội địa                         :         5.574    tỷ đồng;

+ Thu từ hoạt động XNK        :            471    tỷ đồng;

+ Thu vay bù đắp bội chi        :              83,6 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương        :         8.711,3 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Sở Tài chính đề xuất một số biện pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thu ngân sách

- Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách.

- Ngành Thuế cần tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2016, trong đó cần phân tích sâu nguyên nhân thu từ khu vực ngoài quốc doanh không đạt dự toán, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và biện pháp thu ngân sách năm 2017 cụ thể trên từng địa bàn, theo từng lĩnh vực, sắc thuế; đảm bảo thực hiện đạt dự toán thu ngân sách được HĐND tỉnh giao.

- Quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu trong năm 2017 không phát sinh nợ mới; tổng số nợ đọng thuế đến 31/12/2017 thấp hơn mức dư nợ năm 2016 và không vượt mức Bộ Tài chính quy định. Đồng thời, có biện pháp kiên quyết thu hồi đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

- Thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn thu, nhất là các lĩnh vực, doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời thủ tục hành chính về thuế để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án; phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để nắm bắt kế hoạch triển khai các dự án mới, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án trong Khu công nghiệp để có biện pháp quản lý thuế kịp thời.

- Kiểm tra chặt chẽ việc kê khai thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế GTGT nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp theo quy định. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn giảm thuế nông nghiệp.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thuế liên quan đến đất đai theo hướng thí điểm thực hiện ở một vài địa phương trong năm 2017 và sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện công khai doanh thu và mức thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục triển khai và kiểm tra việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng các cột đo xăng dầu nhằm chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước để có phương án xử lý tài sản nhà nước phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư để phát triển quỹ đất đáp ứng yêu cầu về đất ở, đất thương mại, dịch vụ của xã hội, góp phần tăng thu ngân sách.

- Tăng cường công tác quản lý giá: kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý giá; minh bạch hóa thông tin về giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Đối với các lĩnh vực còn dư địa tăng thu thì phấn đấu thực hiện vượt dự toán để bù đắp cho các lĩnh vực có khả năng không đạt dự toán do nguyên nhân khách quan.

2. Chi ngân sách địa phương

- Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị dự toán cấp I khẩn trương tiến hành phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng nội dung, trình tự và thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phân bổ kinh phí bổ sung mục tiêu thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời chi trả cho đối tượng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu.

- Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND các cấp quyết định; giảm tối đa kinh phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh theo chủ trương của Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

- Đến ngày 30/6/2017, những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì kiên quyết cắt giảm để bổ sung dự phòng ngân sách.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công. Trên cơ sở đó, các Sở, Ban thuộc tỉnh, các địa phương xác định mức giảm chi trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công, dành nguồn để hỗ trợ mua sắm sửa chữa, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng chi cho các đối tượng chính sách và thực hiện cải cách tiền lương.

- Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương: Một phần số thu để lại theo chế độ và tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của các cơ quan, đơn vị; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật) để thực hiện cải cách tiền lương.

- Thực hiện tốt chủ trương mua sắm tập trung theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của địa phương; tiếp tục triển khai cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành trong tháng 01/2017.

- Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA, chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang. Điều hành chi trong phạm vi kế hoạch vốn được giao và tiến độ một số nguồn thu gắn liền với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), không để phát sinh nợ đọng XDCB mới. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện nghiêm việc quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân bổ, sắp xếp các nhiệm vụ và chi trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ xem xét xử lý chuyển nguồn đối với những khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

- Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ khi các địa phương đã sử dụng dự phòng của địa phương để xử lý theo quy định.

- Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn Luật; chế độ thông tin, báo cáo, công khai ngân sách nhà nước theo quy định; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra các cấp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ chị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán vốn theo quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, nhất là các khoản chi xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền.

Phạm Văn Thành  – Trưởng phòng Quản lý ngân sách
Hyundai Bình Định