Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Năm 2019: Bứt phá hơn nữa trong công tác tài chính doanh nghiệp

Bài đăng vào lúc: 15:10:04, ngày: 07/01/2019 GMT +7


Chiều 5/1, Cục Tài chính doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức Cục Tài chính doanh nghiệp.

Hoàn thành nhiều đề án khó khăn, phức tạp

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong năm 2018, Cục Tài chính doanh nghiệp đã trình Bộ, trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ 09 Đề án; Trình Bộ ký ban hành 09 Thông tư của Bộ Tài chính và 02 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó, một số văn bản có tính chất quan trọng, lan tỏa như: Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018; Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018; Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong công tác tổng hợp, báo cáo, đơn vị đã hoàn thành nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2016; Báo cáo Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2017 và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp & Phát triển doanh nghiệp; Báo cáo Thủ tướng chính phủ kết quả giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017...

Bên cạnh đó, về công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp, đơn vị đã trình Bộ ban hành Quyết định số 405/QĐ-BTC ngày 28/3/2018 công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018. Đồng thời, đã đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, DNNN thực hiện Kết luận của Kiểm toán nhà nước. Tham mưu giúp Bộ tham gia ý kiến để xử lý các vấn đề về tài chính liên quan tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động, xây dựng kế hoạch năm cũng như hoàn chỉnh các cơ chế, quy chế hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 của đơn vị

Ngoài ra, công tác phối hợp với Bộ, ngành, địa phương trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN cũng được Cục Tài chính doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Đơn vị đã chủ động định kỳ, thường xuyên báo cáo Bộ dự họp Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp, các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ, các Bộ về việc thoái vốn đầu tư, phương án cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp; phương án tái cơ cấu của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

Trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài, đơn vị đã tham gia ý kiến với các dự án đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam và các dự án đầu tư ra nước ngoài lớn; Tham gia các vấn đề liên quan đến Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), các dự án BOT nhà máy nhiệt điện, các dự án của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã; hỗ trợ giống gốc vật nuôi; Hỗ trợ kinh phí cấp bù 02 quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho các doanh nghiệp an ninh, quốc phòng; Hỗ trợ kinh phí cho các DNNN giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư khi thực hiện và sau khi cổ phần hóa...

Về chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách về tài chính doanh nghiệp. Cụ thể như: tiến hành rà soát, tổng kết và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội giai đoạn 2019 - 2020; Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam...

Đối với công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, đơn vị sẽ rà soát, điều chỉnh danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2018 - 2020, đảm bảo khả năng thực hiện. Các đơn vị chưa thực hiện được trong giai đoạn 2016 - 2018 đề xuất chuyển giao sang SCIC thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2019 - 2020. Đồng thời, tiếp tục tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Xử lý những vướng mắc, khó khăn của các bộ, ngành, địa phương khi triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Cục Tài chính doanh nghiệp đạt được trong năm 2018. Cục đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn khi đã tiếp nhận gần 13.000 văn bản gửi đến, thực hiện khoảng gần 2.500 hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký và Thừa lệnh Bộ ký.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm 2019, Thứ trưởng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01, 02 thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện dự toán ngân sách năm 2019. Điểm đáng chú ý là phương châm chỉ đạo của Chính phủ trong năm tới là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

“Thủ tướng nói bứt phá, Bộ trưởng nói chúng ta cần bứt phá, Cục trưởng cũng nói bứt phá, vậy tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng đã suy nghĩ, Cục dự kiến sẽ kiến nghị với Bộ bứt phá thế nào đối với lĩnh vực đơn vị đang quản lý?” – Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng gợi ý “Cục Tài chính doanh nghiệp phụ trách công tác quản lý tài chính đối với lĩnh vực doanh nghiệp cần nghĩ và tham mưu cho Bộ, kiến nghị bứt phá thì nên làm gì, thêm cơ chế chính sách nào nhằm tạo ra bứt phá, tạo hiệu quả của khu vực doanh nghiệp đơn vị phụ trách”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu trong năm 2019, đơn vị cần tập trung vào một số công tác trọng tâm: Rà soát lại Luật số 69/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung phù hợp. Việc đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa các DNNN là mục tiêu quan trọng đã được Chính phủ đánh giá tại Hội nghị toàn quốc về DNNN vừa qua, tới đây sẽ có Chỉ thị, Nghị quyết giao việc cụ thể cho từng Bộ ngành, địa phương. Cục cần tập trung vào vấn đề này, đưa ra các kiến nghị để thực sự tạo bước chuyển cho khu vực này trong năm 2019. Ngoài ra, sớm trình Chính phủ Nghị định chuyển các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, sau đó là các văn bản hướng dẫn, trên cơ sở đó lên kế hoạch thúc đẩy các địa phương thực hiện sẽ tạo ra những bứt phá trong việc cải cách các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp...

Thứ trưởng lưu ý đơn vị cần cụ thể hóa các chương trình công tác của đơn vị thành từng tháng, quý, để có cơ sở giao trách nhiệm từ cấp lãnh đạo Cục tới lãnh đạo phòng, chuyên viên nhằm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong năm 2019.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ các công việc được giao ngay trong Quý I/2019 với phương châm “đổi mới tư duy, đổi mới cách làm”, không chậm việc nhằm tạo sự chuyển biến và đem lại hiệu quả.

Hội nghị cũng nhận được ý kiến đóng góp của đại biểu một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính như: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý công sản, Vụ Chính sách Thuế, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội… Về cơ bản, các đơn vị đều thống nhất với các kết quả công việc đạt được của Cục trong năm 2018, đồng thời khẳng định tinh thần sẽ luôn hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm tới.

Theo Bộ Tài chính