Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Sở Tài chính Bình Định thực hiện ký kết hợp đồng về dịch vụ duy trì sử dụng phần mềm kế toán cho 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 09:42:52, ngày: 12/07/2018 GMT +7


Sở Tài chính vừa hoàn thành việc ký kết hợp đồng về dịch vụ duy trì , hỗ trợ người sử dụng và chỉnh sửa nâng cấp phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã (KTXA)  năm 2018 cho 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định, với tổng kinh phí trên 286 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
Trước đó, năm 2014, để đảm bảo tính thống nhất, tích hợp, tổng hợp được dữ liệu thu, chi ngân sách Nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành, quyết toán ngân sách, Bộ Tài chính cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA 6.0). Thực hiện Luật kế toán năm 2015, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản, chế độ, hướng dẫn thi hành, do đó phần mềm Kế toán cần phải được chỉnh sửa, nâng cấp để đáp ứng Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước áp dụng thực hiện từ ngày 12/9/2017; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2018 của Bộ Tài chính.
Sở Tài chính là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm đầu mối triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung dịch vụ duy trì, hỗ trợ người (đơn vị) sử dụng và chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm của đơn vị cung cấp theo đúng quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách. Việc duy trì dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho các xã, phường, thị trấn tiếp tục sử dụng phần mềm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ, dễ dàng tổng hợp số liệu thu chi ngân sách, phục vụ công tác điều hành và quyết toán ngân sách của các cơ quan tài chính các cấp.
Huỳnh Thị Hoàng Oanh