Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính Bình Định triển khai giải pháp hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ

Bài đăng vào lúc: 16:39:15, ngày: 05/09/2016 GMT +7


Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/06/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, đồng thời xây dựng phong cách làm việc đối với doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo điều kiện tối đa, tạo lòng tin và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, ngày 08/6/2016 Sở Tài chính Binh Định đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-STC-GCS về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; tập trung vào các nhiệm vụ sau:
1.    Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
a.    Bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; với nhiệm vụ được giao là Phó trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh; Sở Tài chính xây dựng và bám sát mục tiêu Kế hoạch Số 40/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời là cơ quan thường trực Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (được ủy thác quản lý qua Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đặt tại Sở Tài chính), Sở Tài chính tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.
b.    Tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả 7 nhóm giải pháp về hỗ trợ thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các chương trình hành động của tỉnh.
c.    Tăng cường triển khai, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc lại khu vực doanh nghiệp Nhà nước theo định hướng của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo cơ chế thị trường và theo lộ trình đã đề ra; đẩy mạnh việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính
d.    Đẩy mạnh cơ chế đấu thầu dịch vụ công để tăng cường cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ công; tăng cường kiểm tra giám sát đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công, tạo môi trường bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Đề xuất hỗ trợ kinh phí đối với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, Hội chợ xúc tiến thương mại theo quy định.
e.    Rà soát Danh mục phí, lệ phí tại địa phương theo nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí phù hợp theo lộ trình hoạt động cung cấp dịch vụ công; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí để tránh ảnh hưởng tăng chi phí cho doanh nghiệp.
f.    Kiểm soát chặt chẽ độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh về giá và bán phá giá. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để báo cáo UBND tỉnh áp dụng các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường. Thực hiện giám sát đăng ký giá, kê khai giá, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về giá.
g.    Trong quá trình triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tài chính nói chung trong đó có những cuộc thanh tra liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói riêng cần phải thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; việc tiến hành thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ các quy định, quy trình, thời gian theo pháp luật thanh tra; không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều chỉnh, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đối với những quy định không phù hợp; đồng thời giúp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu rõ, nắm vững các quy định, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tài chính nhằm tiết kiệm thời gian, đạt kết quả.
h.    Tăng cường giám sát quản lý trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức giám sát, bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận.
i.    Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, công khai quy trình thủ tục hồ sơ, biểu mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết theo nhiều hình thức: niêm yết, đưa lên trên Trang thông tin của Sở Tài chính. Thường xuyên cập nhật và đăng tải công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh với những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin về chích sách ưu đãi của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3-4.
2.    Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
a.    Triển khai đồng bộ và hiệu quả các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Tài chính. 
b.    Thường xuyên kiểm tra, rà soát danh mục các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ khi văn bản không còn khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị; công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện tốt hơn, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp.
c.    Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; kiểm tra hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá; cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Kịp thời sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa phù hợp và giảm tối đa thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại bộ phận “Một cửa” của cơ quan. Đồng thời, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân (trong đó việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ). 
d.    Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại Sở Tài chính. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan định kỳ. Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục đã được ban hành thuộc phạm vi áp dụng và phân tích sự không phù hợp đã xảy ra trong đơn vị mình để kịp thời đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến; sửa đổi tài liệu nội bộ hoặc biên soạn tài liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao tính hiệu lực của hoạt động quản lý.
e.    Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp theo quy định Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quyết định số 15/QĐ-ĐU ngày 28/3/2014 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc ban hành quy định các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức Sở Tài chính học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các CBCC làm nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với công việc được giao; tận tình hướng dẫn đầy đủ các thủ tục hành chính cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân, không để xảy ra tình trạng đơn vị phải đi lại nhiều lần để bổ sung thủ tục do hướng dẫn không đầy đủ. Đồng thời, thực hiện tốt quy tắc ứng xử khi tiếp xúc các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến yêu cầu công việc.
(Phụ lục phân công công việc của các phòng thuộc Sở chi tiết kèm theo)

Nội dung chi tiết Quyết định, mời xem tại đây

- Ths Nguyễn Ngọc Thọ, P.TP Quản lý Giá và Công sản