Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017

Bài đăng vào lúc: 14:14:31, ngày: 07/12/2016 GMT +7


Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT - TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra, đồng thời, bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ tại công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 của Bộ Tài chính tại Công văn số 12915/BTC-TTr ngày 15/9/2016 và công văn số 752/TTr-PCTN&THPC ngày 23/11/2016 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016 đồng thời có sự phối hợp của Thanh tra tỉnh để cho ý kiến về kế hoạch thanh tra nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo đối tượng thanh tra, nội dung thanh tra với các cơ quan thanh tra khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 25/11/2016 Giám đốc Sở Tài chính đã ký Quyết định số 4210/QĐ-STC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017. 
 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 đã bám sát nhiệm vụ quản lý của Sở Tài chính đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Cụ thể một số lĩnh vực như:
 Thanh tra lĩnh vực tài chính, ngân sách tại các Ban, đơn vị thuộc Sở, UBND phường, các dự án, công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí; tổ chức kiểm tra giá định kỳ mỗi quý 1 đợt tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành pháp luật về giá.
Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 ngay sau khi được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt, Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra.
Trong thời gian đến Thanh tra Sở sẽ tiến hành đi khảo sát để thu thập, thông tin tài liệu tại đơn vị được thanh tra trước khi bàn hành quyết định thanh tra; sau đó các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ công chức; phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ công chức vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thanh tra Sở Tài chính