Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Sở Tài chính triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Bài đăng vào lúc: 15:01:24, ngày: 08/11/2016 GMT +7


Ngày 04/11/2016, đồng chí Lê hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan.
 
Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính triển khai nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 
Cán bộ, công chức Sở Tài chính tham dự phổ biến Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch số 06/KH-TU ngày 19/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đến cán bộ, công chức, trong cơ quan.
 Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc hình sự nếu để tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình mà không chủ động phát hiện, không kiên quyết chỉ đạo xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tại cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chuẩn đế đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
          Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng./. 
Trần Bích Phương – Văn phòng Sở