Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 02 năm 2018

Bài đăng vào lúc: 10:45:13, ngày: 07/03/2018 GMT +7


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 
Trên cơ sở đó, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 với kết quả thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2018 như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) thực hiện 1.199.502 triệu đồng, đạt 17,7% dự toán năm, tăng 34% so cùng kỳ (tổng thu cân đối NSNN cả nước thực hiện đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 16,1% so với dự toán). Trong đó, một số khoản thu chủ yếu sau:
- Thu xuất nhập khẩu: thực hiện 67.580 triệu đồng, đạt 12,5% so dự toán năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. 
-    Thu nội địa: thực hiện 1.131.922 triệu đồng, đạt 18,3% so dự toán năm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước (thu nội địa 02 tháng đầu năm 2017 thực hiện 828.844 triệu đồng, đạt 14,8% dự toán năm 2017). Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức lợi nhuận được chia, lợi nhuận để lại và thu xổ số kiến thiết, thực hiện thu nội địa 703.087 triệu đồng, đạt 14,6% dự toán năm, tăng 15% so cùng kỳ năm trước. 
Trong cơ cấu nguồn thu, một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tăng 37,7%), lệ phí trước bạ (tăng 55,9%), thu tiền sử dụng đất (tăng hơn gấp 2 lần), thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (tăng 46,3%), thu tại xã (tăng 4,2%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng hơn gấp 2 lần), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (tăng 47,7%). 
Tuy nhiên, có một số khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2017 như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (bằng 35,6% so cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (bằng 43,6% so cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bằng 63,8% so cùng kỳ), thuế thu nhập cá nhân (bằng 96,2% so cùng kỳ), thuế bảo vệ môi trường (bằng 93,4% so cùng kỳ), thu phí và lệ phí (bằng 90,1% so cùng kỳ). 

2. Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương trong 02 tháng đầu năm 2018 là 1.472.980 triệu đồng, đạt 12,9% dự toán năm và bằng 97,5% so cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 571.984 triệu đồng, đạt 8,5% dự toán năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 900.996 triệu đồng, đạt 19,2% dự toán năm. Chi tiết các nội dung chi như sau:
- Chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương: thực hiện 493.358 triệu đồng, đạt 24,2% dự toán năm, bằng 86,5% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi nguồn vốn đầu tư qua ngân sách tỉnh quản lý là 209.523 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15,1% dự toán; ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) là 283.835 triệu đồng, đạt 43,4% dự toán.
- Chi thường xuyên: thực hiện 938.344 triệu đồng, đạt 15% dự toán và tăng 5,9% so cùng kỳ. 
Trong tháng 02/2018, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh điều hành ngân sách, đảm bảo tồn quỹ để chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phối hợp cùng các cơ quan đơn vị liên quan phân bổ kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội, chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công trước Tết Nguyên đán, cụ thể: kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 73.656 triệu đồng; phân bổ 2.126 tấn gạo Trung ương hỗ trợ cho địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và giáp hạt đầu năm 2018…
Qua đánh giá sơ bộ, kết quả thu ngân sách trong 02 tháng đầu năm 2018 đạt mức bình quân chung so với dự toán thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn có một số khoản thu cân đối ngân sách tỉnh (thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đạt thấp so với mức bình quân chung. Do vậy, các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách; tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao.    

Phạm Việt Linh – Phòng Quản lý Ngân sách