Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Bài đăng vào lúc: 10:17:45, ngày: 30/03/2018 GMT +7


Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác quyết toán các công trình hoàn thành trên địa bàn.
Tại thời điểm 30/4/2014 , khi  bắt đầu thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, trên toàn tỉnh còn tồn đọng 1.748 dự án hoàn thành chưa được thẩm tra, phê duyệt quyết toán, trong đó tồn đọng tập trung phần lớn ở cấp xã, phường, thị trấn.
Nhận thấy đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính trong những năm đến cho nên ngay trong năm 2014 Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn cho các cán bộ làm công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình tại các cấp,  thành lập Tổ công tác một năm 02 đợt đến các đơn vị, các huyện và một số xã có số lượng tồn đọng lớn để kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trong công tác quyết toán công trình hoàn thành, đẩy nhanh công tác này ở địa phương. 
Đối với công tác chỉ đạo, điều hành: Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành, ban hành nhiều biện pháp đồng thời kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động  của bộ máy thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong từng cấp.
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 31/12/2017 trên toàn tỉnh đã xử lý dứt điểm các công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến 2014 còn tồn đọng, chưa được phê duyệt quyết toán.  Nhìn lại những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế sau 04 năm thực hiện Chỉ thị và để thực hiện tốt cho công tác này của những năm đến, Sở Tài chính nhận thấy ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh thì các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh  cần có những giải pháp sau:
Đối với Sở Tài chính:
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
- Tăng cường công tác hướng dẫn và tập huấn về quyết toán dự án hoàn thành đối với các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố khi có nhu cầu hoặc có thay đổi về chế độ chính sách nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng.
- Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm việc quyết toán hợp đồng và thực hiện việc kiểm tra, thẩm định để loại các nhà thầu có trong danh sách vi phạm không được tham gia dự thầu các dự án mới.
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành cho Sở Tài chính  để tổng hợp trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường sự chỉ đạo của cấp huyện, thị xã, thành phố đối với cấp xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành để hàng năm không còn tồn đọng công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng mà chậm thực hiện quyết toán theo quy định.
- Xây dựng Kế hoạch và thời gian cụ thể để giải quyết số hồ sơ tồn đọng theo hướng tập trung theo loại công trình, theo thời gian hoặc theo từng địa bàn để trên cơ sở đó có sự kiểm tra sát sao được số công việc đã hoàn thành.
- Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm việc quyết toán hợp đồng và thực hiện việc kiểm tra, thẩm định loại các nhà thầu có trong danh sách vi phạm không được tham gia dự thầu các dự án mới đối với các dự án do cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư.
- Phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành theo quy định về thời gian lập Báo cáo quyết toán tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
Công tác quyết toán dự án hoàn thành là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý dự án đầu tư, để thực sự có được kết quả toàn diện thì ngoài sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự nỗ lực của Sở Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thì rất cần thiết sự chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các đơn vị, địa phương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, điều hành các dự án trên địa bàn tỉnh./.
 Lê Thu Hương – TP. Tài chính Đầu tư