In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và làm việc với Sở Tài chính Bình Định

Bài đăng vào lúc: 17:27:00, ngày: 10/10/2022 GMT +7


Sáng ngày 10/10/2022, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Sở Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến. Cùng tham dự có các Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Văn phòng, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp UBND tỉnh. Về phía Sở Tài chính có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể Lãnh đạo phòng của Sở.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian đến của Sở Tài chính.

 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian đến của Sở Tài chính Bình Định.

Trong 9 tháng năm 2022, Sở Tài chính đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều hành thu, chi ngân sách địa phương trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và những biến động bất lợi của giá cả thị trường.
Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022:
Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn là 12.194.624 triệu đồng, đạt 99,9% dự toán năm, tăng 25% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa: 11.454.990 triệu đồng, đạt 102,9% dự toán năm, tăng 34,4% so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 13.304.615 triệu đồng, đạt 77,5% dự toán năm và tăng 15,2% so cùng kỳ, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách do Trung ương và địa phương ban hành. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 7.010.465 triệu đồng, đạt 73,8% dự toán năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 6.294.149 triệu đồng, đạt 82% dự toán năm.
Bên cạnh việc đảm bảo kinh phí để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi theo dự toán được HĐND tỉnh giao, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh để đảm bảo kịp thời chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (57 tỷ). Đặc biệt, chủ động đề xuất UBND tỉnh dành nguồn lực đáng kể để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh về cơ sở hạ tầng kinh tế và đã dành nguồn lực thỏa đáng để đầu tư kết cấu hạ tầng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông. Đề xuất UBND tỉnh điều hành ngân sách địa phương theo hướng tăng tỷ trọng trong chi đầu tư phát triển và có tính chất đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Đồng thời, đã thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên trong 02 năm (năm 2021 và 2022)và ưu tiên bố trí nguồn lực 1.804,5 tỷ đồng để thực hiện các đề án của tỉnh.
Ngoài ra, đã thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; quản lý giá và tài sản công; quản lý tài chính doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân.
Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đối với công chức, người lao động; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan.
Về nhiệm vụ trong thời gian đến:
Phối hợp với ngành thuế tiếp tục bám sát, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao đầu năm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên từng địa bàn, phân tích, đánh giá cụ thể từng khu vực, từng sắc thuế đạt và chưa đạt tiến độ để có biện pháp phù hợp hơn. Tiếp tục rà soát các khoản thu do ngành tài chính quản lý để khai thác có hiệu quả.
Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ dự toán ngân sách đã được HĐND các cấp quyết định. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chi ngân sách, kịp thời chi trả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế; chi nhiệm vụ an ninh - quốc phòng.
Thực hiện linh hoạt các biện pháp (kể cả tạm ứng ngân sách) để sớm hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ thi công sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, các công trình y tế, giáo dục... nhằm tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn trong xã hội, đóng góp vào tăng trưởng của địa phương.
Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua đã được Kiểm toán nhà nước nêu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách trong thời gian đến.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình CCHC giai đoạn 2020-2022 và Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 để duy trì kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC và ứng dụng CNTT
Hướng dẫn các đơn vị xây dựng cơ chế tự chủ tài chính giai đoạn 2023 – 2025 theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Triển khai thực hiện công tác chuyển đổi Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định thành công ty cổ phần theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại Văn bản số 820/TTg-DMDN ngày 17/9/2022. 
Ngoài ra, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo:
Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính về kinh phí trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo tính khả thi sau khi được UBND tỉnh quyết định ban hành;
Các huyện, thị xã, thành phố quan quan tâm chỉ đạo công tác lập quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm công nợ của các công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán, đặc biệt là các công trình cấp xã, phường, thị trấn;
Kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế để các địa phương thống nhất thực hiện.

 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực của Sở Tài chính trong công tác quản lý tài chính - ngân sách trong thời gian qua và đề nghị Sở Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến như sau:
Quản lý có hiệu quả thu, chi ngân sách nhà nước và sắp xếp cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, rà soát các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để xử lý kịp thời; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc


 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đẩu – Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đồng chí Nguyễn Thành Hải – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể Lãnh đạo phòng của Sở Tài chính.
 
Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở.