Câu hỏi:

Chào các anh chị Cho hỏi chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì làm thủ tục cấp mã số dự án công trình được không?

Người gửi: Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Ngày gửi:
Trả lời bạn đọc: vào ngày 14/09/2018

Sở Tài chính trả lời câu hỏi của anh/chị như sau: Khi chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì Chủ đầu tư tiến hành làm thủ tục cấp mã số dự án công trình Thủ tục cấp mã số dự án công trình bao gồm: - Mẫu số 02 (theo Thông tư 185/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính) - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền Thủ tục cấp mã số dự án công trình được cấp trực tuyến tại địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn và được trả kết quả muộn nhất sau 2 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Để được hỗ trợ, các anh chị có thể liên hệ số điện thoại Phòng Tin học Thống kê - Sở Tài chính Bình Định: 0256.3629885 để được hướng dẫn cụ thể